Hampakalk som tilläggsisolering

Här utreds användbarheten av hampakalk för att förbättra historiska byggnaders energiprestanda samt bevara kulturhistoriska värden. Resultat visade att hampakalk fungerar utmärkt för tilläggsisolering.

Historiska byggnaders energiprestanda behöver hållbart förbättras samtidigt som kulturhistoriska värden bevaras. Materialet hampakalk skulle kunna uppfylla en ny funktion i renovering av historiska byggnader.  Syftet var att finna en effektiv och resurssnål metod för tilläggsisolering av reveterade och putsade historiska trä- och tegelhus som är kompatibel med stommen, ökar energieffektiviteten, skapar en god inomhusmiljö samt bidrar till att bevara kulturhistoriska värden. Målet med projektet var att utreda lämplighet och användbarhet av hampakalk som tilläggsisoleringsmaterial i ett kallt och fuktigt svenskt klimat.

Resultat

Resultatet av projektet har visat att hampakalk fungerar utmärkt för att tilläggsisolera historiska trä eller tegelbyggnader. Uppmätt minskning av energianvändning för uppvärmning var 33–53 % i fallstudierna jämfört med originalkonstruktionen. Tilläggsisolering av hampakalk gav en bra fuktbalans i såväl murverket som trästommen, förutsatt att det kombineras med en för konstruktionen anpassad kalkputs. Som invändig putsbärare på saltskadat tegelmurverk gav hampakalken ett stabilare mikroklimat med minskat antal saltkristallisationscykler och därmed ett fördröjt skadeförlopp.

Hampakalk kan bidra till god ljudmiljö och ett bibehållet brandskydd. Hampakalk är lämpligt att användas i äldre byggnader där kulturhistoriska värden skall bevaras.

Nytta

Hampakalk är ett byggnadsmaterial som kan användas där kulturhistoriska värden skall bevaras. Det gäller framförallt byggnader som står inför renovering eller omrenovering, där ett material behövs som är kompatibelt med såväl trä- och tegelstommar som traditionell kalkputs vilka skall fortsätta utgöra kulturhistoriska värdebärande element för byggnaden.

Fakta

Titel

Hampakalk – Tilläggsisolering på reveterade trähus och saltskadat tegelmurverk

Författare

Strandberg-de Bruijn, Paulien – Balksten, Kristin

Publiceringsår

2019

ISBN

978-91-7895-035-5

Kontaktuppgifter författare

Strandberg, Paulien paulien.strandberg@byggtek.lth.se

Deltagande organisationer

Avdelningen för Byggnadsmaterial, LTH, Lunds Universitet och Kulturvård, Campus Gotland, Uppsala universitet.

Rapportör

Paulien Strandberg

Kontaktuppgifter rapportör

paulien.strandberg@byggtek.lth.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-07-02