Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter

Det saknas gemensam europisk lagstiftning för farliga kemikalier i inomhusmiljön, s.k. emissioner, vilket öppnar för nationell lagstiftning. Kemikalieinspektionen förslår därför att gränsvärden införs i svensk lagstiftning, något som redan gjorts i Frankrike, Tyskland och Belgien.

Förutom det formella lagförslaget ges en bakgrund till problematiken där även den Europeiska kemikalilagstiftningen förklaras. En omfattande kartläggning presenteras där förekomsten av farliga kemikalier i svenska byggprodukter som installeras när inomhusmiljön beskrivs. Kartläggningen resulterar i ett förslag på gränsvärden för ett antal ämnens som är problematiska. Den svenska branschens arbete med utfasning av farliga ämnen beskrivs som till exempel miljödatabaser för byggvaror och klassningssystem för byggnader.

Resultat

Det är tydligt att byggprodukter emitterar hälsoskadliga kemikalier till inomhusmiljön. Detta är välkänt i den vetenskaplig litteratur och bekräftas i praktiska undersökningar i bland annat länderna Tyskland, Frankrike och Belgien.

En kartläggning av farliga kemiska ämnen i svenska byggprodukter nära inomhusmiljön visar att det finns 46 ämnen som betraktas som speciellt farliga. Av dessa är 32 reglerade i något av länderna Tyskland, Frankrike och Belgien. I Sverige finns endast en reglering inom detta område och det gäller emissioner av formaldehyd från byggskivor.

Nytta

Rapporten ger en bra bild av utfasningen av farliga ämnen i byggbranschen generellt, liksom att den beskriver problematiken med hälsoskadliga ämnen i inomhusmiljön.

Fakta

Titel

Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter

Publiceringsår

2015

Förlag

Kemikaliemyndigheten

ISBN

ISSN 0284-1185

Annat rapportnummer

KEMI Rapport 8/15

Deltagande organisationer

Kemikaliemyndigheten

Rapportör

Anders Ejlertsson

Kontaktuppgifter rapportör

anders.ejlertsson@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2018-11-09