Hållbara renoveringsstrategier i miljonprogrammet

En renoveringsstrategi indelad i mini/midi/maxi-nivåer där hyresgästen väljer nivå själv utvärderades ur fyra hållbarhetskriterier. Det fanns ingen tydlig strategi som var gynnsam för alla fyra områden i det studerade fallet.

Fallstudien genomfördes för att undersöka vilka lärdomar som kan dras från renoveringsprojekt i ett företag som försöker leva upp till alla aspekter av hållbarhet. Målet var att granska modellen på uppnådd nivå av ekonomisk, ekologisk, social och teknisk hållbarhet, då hyresgästen väljer mellan de olika renoveringsnivåerna mini, midi och maxi.

 

Projektet genomfördes som en intervjustudie där nyckelpersoner i och runt företaget intervjuades. Företaget valdes på grund av sin profilering och uttalade satsning i hållbarhetsfrågan och studien ansåg att det vore intressant att leta efter hinder och framgångsfaktorer genom djupstudier i ett framstående case.

 

 

Resultat

De flesta hyresgäster valde mini-nivån, för att kunna bo kvar, vilket i sin tur ledde till att inga extra utgifter föll på socialtjänst och liknande. En investeringsanalys visade att mini-alternativet hade ett positivt nuvärde men att midi och maxi var mer lönsamma.

 

Artikeln påstår att det är möjligt att genomföra hållbar renovering, men att det finns viss konflikt mellan olika hållbarhetsaspekter. Genom att ge mer tyngd åt ekologiskt hållbar renovering kommer kostnaderna och hyran att öka, medan midi och maxi var mer ekonomiskt lönsamma modeller, men som skulle slå hårdare på den sociala hållbarheten.

 

Det är också tydligt att den så kallade tekniska hållbarheten, med hållbara och riskfria lösningar ofta prioriteras över de miljömässigt eller ekonomiskt bästa lösningarna.

Nytta

Den tekniska hållbarhetsparametern som införs kan vara av intresse för fler organisationer som står inför olika renoveringar och diskussionen om avvägningarna mellan de olika hållbarhetsperspektiven och om de skall ses ur ett långsiktigt eller kortsiktigt perspektiv är tankeväckande.

Fakta

Titel

Sustainable renovation strategy in the Swedish Million Homes Programme: A case study

Författare

Lind, Hans, Annadotter, Kerstin, Björk, Folke, Högberg, Lovisa & af Klintberg, Tord

Publiceringsår

2014

Deltagande organisationer

KTH

Rapportör

Bengtsson, Lovisa

Kontaktuppgifter rapportör

lovisa.bengtsson@sust.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-04-24