Genomtänkt boendemiljö underlättar klimatsmart livsstil

Med bland annat odlingsmöjligheter på balkonger och förnybar energi är det nybyggda Greenhouse i Malmö anpassat för en mer klimatsmart livsstil. Hushållens totala växthusgasutsläpp har visat sig minska med 26-45 procent. Läs och inspireras.
Foto: Free-Photos, Pixabay

Fastigheten Greenhouse i Malmö stod klar för inflyttning 2016. Projektets idé var att bygga ett hus som skulle hjälpa hyresgästerna att minska sin miljöpåverkan, utan att inskränka på komfort, bekvämlighet eller estetik. Med smart teknik som hjälper de boende att följa och påverka el- och vattenförbrukning har man gjort det ”lätt att göra rätt”. Detsamma gäller för snålspolande kranar, lånelådcyklar, bilpool och källsortering.

Forskning visar att boendes beslut i de flesta fall är mer påverkade av yttre omständigheter såsom vanor, vänner eller större trender, än våra attityder och värderingar. Det kan därför vara mer effektivt att försöka påverka beteendet mer eller mindre direkt, genom till exempel olika former av ekonomiska bidrag eller lättnader. Ett annat sätt att åstadkomma beteendeförändring är att underlätta för människor att välja det alternativ som man vill uppmuntra. Denna filosofi har legat till grund för utformningen av Greenhouse. Man vill underlätta för hushållen att göra klimatsmarta val, men samtidigt inte kräva att de ska göra svåra omställningar i sina vardagsliv.

Resultat

De forskare som följt en grupp boende i Greenhouse har kunnat se såväl minskade växthusgasutsläpp som att förväntningar på ökad social interaktion uppfyllts. Den största framgången gällande lösningar som huset erbjuder är odlingsmöjligheterna. Samtliga hushåll har utnyttjat dessa och odlat i större utsträckning än de initialt indikerat. Många har odlat mer än de själva kunnat ta vara på vilket har lett till ett ökat utbyte mellan grannar.

Även om den totala energianvändningen ansågs intressant har denna feedback inte lett till beteendeförändring. Ingen angav att de skulle använda informationen för att uppmärksamma eller förändra sitt beteende. Den så kallade växthusgasintensiteten, mätt i kg växthusgaser per utgiftskrona, har minskat för alla hushåll. Detta beror främst på användning av förnybar energi vid exempelvis uppvärmning. I merparten av hushållen minskade även utsläpp relaterade till resor och transporter.

Av intervjuer framgår att de boende hade höga förväntningar innan de flyttade in. Att kunna odla på sin balkong samt på gemensamma ytor beskrevs som särskilt positivt. Förväntningarna på social gemenskap och grannumgänge har infriats, inte minst genom odlandet som bidragit till att föra människor samman.

Nytta

Detta projekt kan ge inspiration till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i hur de kan erbjuda lösningar i sina fastigheter som bidrar till att de boende kan få en mer klimatsmart livsstil.

Fakta

Titel

Boendemiljö för en klimatsmart livsstil

Författare

Wester Misse, Carlsson-Kanyama Annika

Publiceringsår

2018

Annat rapportnummer

2018:13

Deltagande organisationer

Malmö Fastighets AB (MKB), Lunds universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.

Rapportör

Åsa Thrysin

Kontaktuppgifter rapportör

asa.thrysin@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-04-22