Fuktsäkerhet i byggnader med trästomme

Det råder viss oklarhet i branschen om det är nödvändigt att använda väderskydd vid resning av byggnader med trästomme. Denna artikel diskuterar fuktsäkerhet och risk för påväxt vid byggande i trä.
Foto: Kristina Mjörnell

I Norden finns en stark tradition av att bygga i trä och ett ökat fokus på miljöaspekter har lett till ännu större intresse av träbyggande. Eftersom trä är ett fuktkänsligt material som kan drabbas av mikrobiologisk påväxt, som mögel, är det viktigt att ha hänsyn till fuktförhållandena vid byggnation.

 Speciellt vid byggnation med korslaminerat trä är branschen oense om behovet av väderskydd under byggnationen. Oavsett vilken uppfattning man har så innebär fuktskador och/eller påväxt att material måste saneras eller bytas ut, och riskerar att sänka förtroendet för trä som byggnadsmaterial.

Resultat

Trämaterial som utsätts för vatten under byggnationen kan mycket snabbt drabbas av påväxt av mögel, vid gynnsamma förhållanden redan inom några dagar. I artikeln förordas att metodiken i ByggaF tillämpas vid byggnation och att mikrobiologiska analyser av trämaterial görs om det har fuktats upp av regn eller kondens under mer än enstaka dagar under byggnationen.

Genom att använda väderskydd vid byggnation minskar risken för påväxt och potentiellt kostsamma åtgärder för att komma tillrätta med fukt- och mögelproblem i byggnaden.

Om trä regelmässigt utsätts för fukt vid byggnation så att delar måste bytas ut kan den miljömässiga nyttan av materialvalet ifrågasättas.

Nytta

Artikeln pekar på risker med fuktexponering av trämaterial och ger förslag på hur man ska bygga fuktsäkert och slippa extra kostnader för åtgärder mot fukt- och mögelproblem.

Fakta

Titel

Moisture Safety of Wooden Buildings – Design, Construction and Operation

Författare

Mjörnell, Kristina – Olsson, Lars

Publiceringsår

2019

Tidskriftstitel

Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering

Tidsskriftsnummer

24

Volym

1

DOI

https://doi.org/10.5755/j01.sace.24.1.23230

Kontaktuppgifter

kristina.mjornell@ri.se

Deltagande organisationer

RISE Research Institutes of Sweden, Lunds Universitet

Rapportör

Schander, Matilda

Kontaktuppgifter rapportör

matilda.schander@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-10-21