Framtidens trähus - energieffektiva med god innemiljö (efter)

I denna rapport redovisas uppföljningen av ett energieffektivt flerbostadshus i trä med kvalitativa och kvantitativa analyser av energiprestanda, brukar- och drifterfarenheter och LCA.

I projektet "Framtidens Trähus - Energieffektiva med god innemiljö" har IVL som mål att miljömässigt utveckla och utvärdera energieffektiva och sunda bostäder i trä genom att delta i uppförandet av Kvarteret Portvakten i Växjö. Tidigare har rapporten: "Framtidens trähus – energieffektiva med god innemiljö. Documentation of project’s development, planning, and building phases. Building’s energy performance." publicerats som beskriver projektets utvecklings-, planerings- och byggfaser.

I denna rapport redovisas uppföljningen av Portvakten Söder med kvalitativa och kvantitativa analyser av uppmätt energiprestanda, brukar- och drifterfarenheter samt beräkning av byggnadens miljöprestanda genom LCA med verkliga driftdata. I energiprestandan har energianvändning uppmätts för uppvärmning, varmvattenanvändning, elanvändning, återvunnen energi från avloppsvattenvärmeväxlaren och inomhustemperatur.

Resultat

Energianvändningen för uppvärmning var mer än dubbel så hög jämfört med beräknade värden. Förklaringen tros ligga i injusteringsproblem av tekniska system, låg uthyrningsgrad och brukarbeteende. Tappvarmvattenanvändningen är nästan hälften av svenska genomsnittet, vilket är i linje med den mängd som ges i de svenska frivilliga passivhuskriterierna. Fastighetsel utgör en betydande post, motsvarande dubbelt så mycket jämfört med rekommendationerna i passivhuskriterierna. Den totala viktade köpta energin i Portvakten Söder var 61,1 kWh/m2a och 45 kWh/m2a.

Livscykelanalysen av Portvakten Söders byggnad visar att den minskade energianvändningen för uppvärmning gör att hushållselanvändning nu står för den procentuellt största andelen av primärenergianvändningen sett på 60 års drift och att den procentuella andelen av total miljöpåverkan från produktion av byggmaterial ökar.

Nytta

Södra Portvakten fungerar som ett bra exempel på ett flerfamiljsträhus med lågenergiegenskaper. Erfarenheter från byggnadens första år i drift, energiförbrukning och miljöprestanda som finns dokumenterade i denna rapport kan användas som referens för andra liknande projekt och som riktlinje vid planering av framtida projekt.

Fakta

Titel

Framtidens trähus - energieffektiva med god innemiljö. Documentation of the project's operational stage. Measured Energy Performance and the Environmental Assessment.

Författare

Kildsgaard, Ivana; Widheden, Anna; Jarnehammar, Anna

Publiceringsår

2013

Annat rapportnummer

B1987

Deltagande organisationer

IVL Svenska Miljöinstitutet, VINNOVA

Rapportör

IVL Svenska Miljöinstitutet

Kontaktuppgifter rapportör

IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm

Byggårsintervall start

2009
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2018-06-12