Framtidens arbetsplatser- Att utveckla hållbara och friska kontor

Framtidens arbetsplatser ger nyanserad kunskap om kontor och kontorsutveckling. Det är en praktiskt inriktad skrift som ger vägledning och stöd vid planering och utveckling av nya kontor, ombyggnation av befintliga lokaler samt kontorsflytt.
Foto: Frederic Omeyer, Pixabay

För att leva upp till framtidens krav behöver arbetsplatser utvecklas och byggas så att de är långsiktigt hållbara och främjar hälsan hos slutanvändarna. God hälsa är inte endast en tillgång för individen, utan en viktig resurs för företagen och samhället i stort, och en förutsättning för de anställdas kreativitet och produktivitet.

Målsättningen var att tillhandahålla ny kunskap som kan tillämpas i utvecklingen av hållbara kontor. För att åstadkomma detta granskades först stora delar av tidigare forskning om kontor och hälsa, och om framtidens arbetsliv. Dessa granskningar lade grunden till projektets nästa steg, en intervjustudie med arbetsmarknadens parter om framtidens arbetsliv 2025. Utifrån denna kunskapsbas genomfördes sedan en fokusgruppintervju med kontorsmarknadens aktörer om framtidens kontor, dess funktion och utformning. Den föreliggande skriften är en populärvetenskaplig översikt av projektets resultat.

Resultat

Kontorsforskningen bidrar till noggrant beslutsunderlag. Flera fallgropar kan undvikas när besluten baseras på gedigna forskningsresultat såsom de som presenteras i den här skriften. Men det räcker inte. Forskningsresultaten behöver sättas i relation till den egna verksamheten.

Det bästa är att komplettera den vetenskapliga forskningen med egna undersökningar. De är relativt snabba att genomföra och genererar data utifrån de egna förutsättningarna och förhållandena. Den egna personalen är specialister på verksamheten och har oftast detaljerad kunskap om störningsmoment i kontorsmiljön och vad som underlättar det dagliga arbetet. Att inte ta fasta på den egna kunskapen är att slösa med resurser.

Nytta

Detta är en praktiskt inriktad skrift som ger vägledning och stöd vid planering och utveckling av nya kontor, ombyggnation av befintliga lokaler samt kontorsflytt. Den reder ut begrepp och fungerar som underlag vid diskussioner mellan fastighetsutvecklare, kontorshyresgäster, arkitekter, arbetsledning, skyddsombud, kontorsanställda och andra intressenter. Innehållet i skriften bygger på aktuell forskning om kontor, arbetsmiljö och hälsa.

Fakta

Titel

Framtidens arbetsplatser- Att utveckla hållbara och friska kontor

Författare

Toivanen Susanna

Publiceringsår

2015

ISBN

978-91-637-6733

Kontaktuppgifter författare

Toivanenen, Susanna hi@susannatoivanen.com

Rapportör

Björnsson, Lars-Henrik

Kontaktuppgifter rapportör

lars-henrik.bjornsson@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-08-19