Framtagning av en dialogmetodik – boendes åsikter om bostadsområdet

En dialogmetodik utvecklades och testades i ett bostadsområde från miljonprogrammet. Boende tillfrågas om åsikter om sina lägenheter och området inför en renovering- och omvandlingsprocess.

Visualiseringsverktyg kan ge möjlighet till ett större medborgardeltagande i olika typer av planerings- och renoveringsprocesser samtidigt som det är en utmaning att hantera och integrera verktygen i dessa processer. Syftet med projektet var att utveckla en metodik och testa ett visuellt dialogverktyg för att kartlägga och visualisera vad invånarna tycker om i sitt bostadsområde, underlätta för kommunikation mellan boende samt mellan boende och andra lokala aktörer om hur området är, samt att de boende ska kunna påverka sin områdesutveckling i högre grad.En pilotstudie genomfördes i form av en enkätstudie med dörrknackning där resultaten används som en del i en dialogprocess mellan boende emellan och mellan boende och fastighetsägare.

Resultat

Pilotstudien ger en samlad bild hur de boende upplever sitt närområde och hur de vill att det ska utvecklas. Bland annat pekar de boende ut vilka platser de tycker om alternativt inte tycker om och varför, om de vill ha fler byggnader i området eller ej och - om ja - var, och vad de anser behöver renoveras. Återkopplingen av resultaten från enkätstudien till de boende har lett till fördjupade insikter och återkopplingen till andra aktörer i staden har gett värdefull input till olika typer av utvecklingsplaner.

Nytta

En kommunikativ och enkel dialogmetodik som kan tillämpas i olika renoverings- och omvandlingsprocesser. Snabb och visuell resultatpresentation kan stödja diskussionerna omedelbart.

Fakta

Titel

Framtagning av en dialogmetodik – boendes åsikter om bostadsområdet

Författare

Thuvander, Liane; Stenberg, Jenny; Torrez, Alfredo

Publiceringsår

2019

Deltagande organisationer

Chalmers och Hyresgästföreningen

Rapportör

Thuvander, Liane

Kontaktuppgifter rapportör

liane.thuvander@chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-12-13