Från självdrag till FTX-Ronnebyhus

Rapporten avser en undersökning som gjordes på kvarteret Talen i Ronneby och kvarteret Magistern i Växjö. Det som studerades var hur ventilationssystemet påverkar komforten i lägenheterna, driftkostnaden för fastigheten och ifall det dyrare FTX-systemet lönar sig att installera...

Ronnebyhus AB renoverade år 2009 Madelungsvägen 3. Madelungsvägen 1, Övre Brunnsvägen 42 och 44 renoverades år 2007-08. I samband med den renoveringen bytte man fönster, ventilationssystem och renoverade balkongerna. På Madelungsvägen 1, Övre brunnsvägen 42 och 44 installerade man Frånluft-system medan på Madelungsvägen 3 installerade man FTX-system. En riktig undersökning gjordes aldrig som visar hur mycket de olika ventilationssystemen på verkar komforten i lägenheterna, driftkostnaden för fastigheten och ifall det dyrare FTX-systemet lönar sig att installera. Växjöhem AB konverterade självdragssystem år 2010 i kvarteret Magisterns trevåningshus till lägenhetsvisa FTX-system. Ventilationssystemet i kvarteret Myran konverterades under våren 2009. Anledningen till varför Växjöhem valde att konvertera byggnadernas ventilationssystem till FTX-system var att energideklarationer visade på stor värmebesparingspotential Arbetets syfte är att jämföra FTX-system för att avgöra lönsamheten samt att ta reda på hur hyresgästen upplever sin komfort med de olika ventilationssystemen. Med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder uppföderas undersökningen. För att ta reda på hur boende upplevde luften gjordes en hyresgästenkät med ett bifogat brev som förklarade vad enkäten handlade om. Provtryckning gjordes både i Växjö och Ronneby och installationskostna derna jämfördes mellan de olika systemen och Växjöhem fick även en hyreskompensation. För att ta reda på driftkostnaden för FTX-ventilationen användes energistatistiken för fastigheten från tiden före ombyggnaden.

Resultat

Enkäten visade att hyresgästerna tyckte att luftkvaliteten med FTX var bra i båda anläggningarna. Installationskostnaden redovisades var för sig och FTX systemet i Ronneby med trapphusaggregat använde ungefär 35% mindre uppvärmningsenergi än tidigare. Energibesparingen i Växjö med lägenhetsaggregat var endast ca 15% och ej förväntade 25-35%. När lägenheterna tätades och ventilationssystem kopplades bort hade lägenheterna ett övertryck på 50 Pa. Det uppmätta luftflödet var 83 l/s vilket innebär att lägenheterna uppfyller täthetskravet. Kontroll av luftflöden utfördes och lägenheterna visade sig ha en bra täthet. Några större otätheter kunde inte noteras i till angränsande lägenhet eller mot det fria. Dessutom var ljudet icke störande och luftmängderna stämde. Kostnad för installation per lägenhet är ungefär densamma ca 50 000kr. I Växjö har man lyckats få en hyreshöjning samt att hyresgästen står för driften på 130 kr/mån. Energiminskningen i Ronneby uppgick till ca 35% vilket var förväntat medan i Växjö har det inte mätts upp till mer än ca 15%. Detta berodde på att värmemängdsmätare inte kunde sättas in och andra faktorer såsom förändringar av temperatur, vattenmängder och frånluft inte kunde mätas.

Nytta

Undersökningen är riktad till aktörer i bygg, miljö- och energibranschen såsom beställare, konsulter, leverantörer och samordnare. Den är även riktad till hyresgäster genom möjligheten att påverka vilka installationstyper man önskar sig ha hemma för att förbättra komforten. Undersökningen visar att det lönar sig att byta från självdrag till FTX system.

Fakta

Titel

Från självdrag till FTX-Ronnebyhus

Publiceringsår

2012

Deltagande organisationer

Ronnebyhus, Växjöhem, Goda Hus

Rapportör

Lidia Salame

Kontaktuppgifter rapportör

Lidia.salame@energikontorsydost.se

Byggårsintervall start

1961

Byggårsintervall stopp

1963
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2017-12-28