Omställning till långsiktigt hållbart byggnadsbestånd

Teoretisk potential för att sänka energianvändningen i befintliga byggnader är stor, men faktisk besparingspotential är mindre känd. Här visas en metod för att se miljömässigt och ekonomiskt gynnsamma renoveringsval för byggnader.

Det befintliga byggnadsbeståndet står för en betydande energianvändning men utgör samtidigt stor potential för energibesparingsåtgärder. Även om den teoretiska och tekniska potentialen för att minska energianvändningen i byggnadsbeståndet är stor, är den faktiska potentialen mindre känd och renoveringstakten är i praktiken långsam.

Dessutom finns andra faktorer än den tekniska energisparpotentialen som man behöver ta hänsyn till. Exempel på sådana faktorer är livscykelanalys, sociala aspekter, befintlig arkitektur och kostnader. Syftet med projektet är att utveckla en metodik för att identifiera renoverings-, tillbyggnads- och nybyggnadsalternativ för urbana byggnadsbestånd som är miljömässigt och ekonomiskt gynnsamma och där energibesparingsåtgärder ligger i centrum.

Projektet utgår från existerande beräkningsmodeller men kombinerar dessa på nytt sätt.

Resultat

Projektet har utvecklat en metodik som kan beskriva, analysera och modellera byggnadsbestånd inte bara utifrån vilka energibesparingsåtgärder som är gynnsamma för en effektivare energi- och resursanvändning utan den kan också prioritera vilka geografiska områden som får mest ut av dessa åtgärder. Projektet har fokuserat på Göteborg, men metodiken är tillämpbar oavsett geografiskt område

Den kombinerade effekten av energieffektiviseringstakt i befintligt bestånd med planerad nybyggnation för flerbostadshus i Göteborg visar att, trots potentialen att minska den specifika energianvändningen, så förblir det totala energibehovet oförändrat fram till 2035. För att reducera energianvändningen krävs exempelvis att renoveringstakten ökar, att energieffektivisering vid renovering blir mer långtgående eller att energiprestanda för nybyggnation vida överstiger de krav som föreslås i Boverkets senaste remiss.

Nytta

Metodiken kan användas som hjälpmedel för fastighetsförvaltare vid prioritering av olika energieffektiviseringsåtgärder i samband med renovering. Även andra beslutfattare såsom kommunala energiplanerare och stadsplanerare kan stödjas i sitt beslutsfattande för att uppnå en hållbar transformation av urbana byggnadsbestånd.

Genom implementeringen av metoden i ett geografiskt informationssystem ges inte bara möjlighet att undersöka vilka besparingsåtgärder som är gynnsamma för en effektivare energi- och resursanvändning utan också att prioritera vilka geografiska områden som får mest ut av dessa åtgärder.

 

Fakta

Titel

Metod för omställning av urbana byggnadsbestånd

Författare

Österbring, Magnus; Thuvander, Liane; Mata, Érika; Johnsson, Filip; Wallbaum, Holger

Publiceringsår

2018

Tidskriftstitel

2018:20

Deltagande organisationer

Energimyndigheten, Chalmers Tekniska Högskola, NCC Construction Sverige AB

Rapportör

Victoria Edenhofer

Kontaktuppgifter rapportör

victoria.edenhofer@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-02-18