Energistrategier för flerbostadshusägare

Här undersöks hur fem flerbostadshusägare arbetar med att främja ett hållbart energisystem. Läs om hur deras strategier och handlingsplaner ser ut, vilka verktyg de använder samt hur de kan dra nytta av varandras erfarenheter.
Genom att dra nytta av varandras erfarenheter kan framgång nås inom energi- och klimatfrågor. Foto: Mohamed Hassan, Pixabay.

Förstudien syftar till att undersöka hur ett urval av ägare av flerbostadshus i Sverige arbetar med att främja ett hållbart energisystem, hur deras strategier och handlingsplaner ser ut, vilka verktyg de använder i detta arbete samt hur de kan dra nytta av varandras erfarenheter när det gäller strategier och handlingsplaner.

Studien avser kommunala fastighetsbolag, men även en analys gällande överförbarhet av förstudieresultatet till privata fastighetsägare har också genomförts.

Intervjuer har genomförts med representanter för fem kommunala fastighetsbolag för att undersöka hur de arbetar med strategier och handlingsplaner för energieffektivisering, förnybar energi och minskad klimatpåverkan. Framgångsfaktorer och goda exempel har identifierats. En viktig fråga som har belysts i analysen är vad fastighetsägarna behöver för att komma vidare och arbeta ännu mer strategiskt med frågor och åtgärder som gör skillnad.

Resultat

Kartläggning av det energistrategiska arbetet hos de fem fastighetsbolagen visade att det finns framgångsfaktorer att lyfta fram. Resultatet visar också att fastighetsbolag kan nå framgång inom energi- och klimatfrågor på många olika sätt.

Några identifierade framgångsfaktorer är:

  • Förankring inom den egna organisationen
  • Dra nytta av digitaliseringstrenden för energiuppföljning
  • En öronmärkt budget och incitament för energiåtgärder

Rekommendationer till fastighetsbolag för att utveckla sitt arbete inom energieffektivisering, förnybar energi och klimatpåverkan ytterligare är främst: 

  • Kopiera mera/lära av andra
  • Förankrade målsättningar inom organisationen och engagemang hos medarbetarna
  • Gemensamma målsättningar
  • Budget avsatt specifikt för energi- och klimatåtgärder samt incitament för att utveckla arbetet
  • Arbeta mer aktivt med att få med hyresgästerna

Nytta

Här får du som fastighetsägare inspiration för hur strategiarbetet kan stärkas och stimuleras för att leda till ytterligare insatser för effektivare energianvändning och ökad användning av förnybar energi. Förslagen baseras på de goda exempel, mönster, möjligheter till kunskapsöverföring som kommit fram genom förstudien. Ett stort fokus har legat på kommunala fastighetsbolag men även privata fastighetsägare har nytta av resultatet.

Fakta

Titel

Energistrategier för flerbostadshusägare - effektivare genom erfarenhetsdelning

Författare

Westling, Hanna; Persson, Agneta; Ekelin, Saga

Publiceringsår

2019

Annat rapportnummer

2019_10

Deltagande organisationer

Anthesis, BeBo

Rapportör

Lantz, Helena N

Kontaktuppgifter rapportör

helena.lantz@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-05-13