Energieffektiviseringsplan för den svenska fallstudien (Linero) i Cityfied

Denna rapport presenterar en genomförandeplan för energieffektiviseringen av den svenska fallstudien, Linero (Lund) i EU-projektet Cityfied.

Rapporten innehåller en sammanfattning av de åtgärder som ska genomföras för att nå önskade energibesparingar i Linero, Lund. Linero är ett av tre fallstudieområden i EU-projektet CITyFiED. Huvudaktörer i den svenska fallstudien är Lunds kommunala fastighetsbolag, Kraftringen, Lunds kommun och IVL Svenska Miljöinstitutet.  I genomförandeplanen beskrivs även processen för offentlig upphandling, från licensansökningar och tillstånd till upphandling av utrustning och installatörer. I genomförandeplanen ingår också specifikationer för renovering av fjärrvärmenätet, renoveringsprocessen för byggnaderna samt kriterierna för investeringar i smarta nätarkitekturen. LKFs hyresgästprocess ingår som en viktig del av renoveringens genomförande.  Slutligen beskrivs de milstolpar som definieras för renoveringsprocessen och interventionerna i smarta nät-arkitekturen.

Resultat

Renoveringsstrategin som ingår i CITyFiED är i linje med svenska byggreglers incitament att minska köpt energi och överstiger målet för energieffektivitetsåtgärder och förnybara energikällor som upprättats i CITyFiED-projektets ansökningsfas. Det uppfyller krav på ventilation enligt svenska föreskrifter. Det ligger i linje med överkomliga ekonomiska krav på hyresgästerna och ger en minskad miljöpåverkan när det gäller koldioxid och primärenergi. Renoveringen kommer att utföras av en totalentreprenör som upphandlas i enlighet med offentlig upphandling.  Dialogen med hyresgäster och Hyresgästföreningen löper parallellt med planeringen av renoveringsprojektet. Det innebär att hyresgästerna är involverade och får information löpande om det pågående projektet.

Nytta

Planen för genomförande kan användas av fastighetsägare eller energibolag som vill bygga vidare på erfarenheter från Cityfied i nya renoveringsprojekt.

Fakta

Titel

mplementation plan of the Swedish demonstrator

Författare

Jeanette Green, Carolina Faraguna (IVL), Victoria Silverberg o(LKF), Håkan Skarrie, Thomas Eriksson (Kraftringen)

Publiceringsår

2015

Kontaktuppgifter författare

Box 210 60 100 31 Stockholm

Rapportör

Filip Sandkvist

Kontaktuppgifter rapportör

rapportör:IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2018-06-13