Energieffektivisering vid renovering av rekordårens flerbostadshus

Litteraturstudie om lagkrav och projekt inom Europa för prefabricerade flerbostadshus har sammanställts i syfte att underlätta inför omfattande renoveringar med fokus på energibesparing.

De prefabricerade flerfamiljshus som byggdes under 1960 - 1975 har i nuläget omfattande renoveringsbehov. När renoveringar ändå ska genomföras är det viktigt att även genomföra energieffektiva åtgärder. Syftet med rapporten är att försöka hitta lämpliga metoder för att kraftigt reducera energianvändningen i ett gammalt byggnadsbestånd.

Första delen av rapporten behandlar vilka lagar, regler och föreskrifter som skall efterföljas vid renovering av byggnader. Därefter sammanfattas inventerade genomförda och pågående projekt. Ett projekt analyseras specifikt avseende energieffektivisering. Tanken är att studiens resultat skall användas som vägledning vid val av tekniska lösningar inför ombyggnad av hus från rekordåren.

Resultat

Utöver redogörelse av lagar och förordningar som ska följas vid renovering har man gjort en genomgång av olika genomförda renoveringar av byggnader i Sverige och Europa, vilka presenteras med sina specifika data. För ett fall presenteras energi- samt LCC-beräkningar för olika åtgärder avseende klimatskalet, installation av FTX samt minskad varmvattenanvändning med mera.

Generella slutsatser är att det går att reducera energianvändningen drastiskt om finansiering finns för relativt stora ingrepp och utvändig tilläggsisolering av fasad är möjlig. Analyser visar att de mest lönsamma åtgärderna vid renovering av klimatskalet är i ett livscykelkostnadsperspektiv att tilläggsisolera vindsbjälklag och tilläggsisolera grundbalk.


Nytta

Studien vänder sig till entreprenörer, fastighetsägare och förvaltare med intresse för ombyggnad/renovering. Tanken är att resultaten ska användas som vägledning vid val av tekniska lösningar och ge hjälp att välja energieffektiva och långsiktigt hållbara lösningar på systemnivå.

Ladda ner
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Läs mer

Fakta

Författare

Jansson, Ulla; Berggren, Björn; Sundqvist, Henrik

Publiceringsår

2008

Förlag

Avd för Energi och Byggnadsdesign, LTH/Lunds Universitet

ISBN

978-91-85147-32-8

Annat rapportnummer

EBD-R-09/22

Deltagande organisationer

Avd för Energi och Byggnadsdesign, LTH/Lunds Universitet, Skanska Teknik, FoU/Skanska Sverige AB, ingår även som delprojekt i International Energy Agency (IEA)-projektet IEA SHC Task 37 Advanced housing renovation with solar and conservation.

Rapportör

Eva-Lotta Kurkinen

Kontaktuppgifter rapportör

eva-lotta.kurkinen@ri.se
Publicerat: 2019-02-08