Energieffektivisering av flerbostadshus från miljonprogrammet

I det examensarbetet har en byggnad från miljonprogrammet teoretiskt energieffektiviserats i samband med implementering av renoveringsåtgärder. Resultatet visade att byggnadens energiförbrukning har sänkts med drygt 40%.

Under 1945 till 1975 byggdes i många länder en stor andel flerbostadshus där i Sverige uppfördes en miljonbostäderi 1965 på grund av bostadsbrist. 
Perioden kallas för miljonprogrammet och cirka 650 000 flerbostadshus från den eran kvarstår och har en hög energiförbrukning.  
År 2009 föreslog regeringskansliet att Sverige ska sikta på att 50 % av energianvändningen ska komma från förnyelsebara källor vilket innebär att miljonprogrammets flerbostadshuskräver renovering för att minska energiförbrukningen. Byggnaderna präglas av läckande tak, dåliga fönster, dörrar, fasader, balkonger och installationer som nått slutet av sin livslängd. I samband med renovering utav dessa bostäder är det också viktigt att tänka energismart. 

Rapporten syftar till är att analysera möjliga åtgärder i samband med renovering för att energieffektiviseraen byggnadbelägen på Kungsmarken i Karlskrona. 

Med hjälp av kvantitativa metoder samlades indata såatt energianvändningen på bostaden kunde teoretiskt beräknas. Beräkningarna har utförts med hjälp av energidataprogram som VIP energi och Energiberakning.se och genom insamling av ritningar och uppskattade värden från Boverket.

Resultat

Rapportens resultat har uppdelats i tre etapper. I etapp 1 redovisas tilläggsisolering av tak samt ytterväggar och etapp 2 avser utrustning av värmepumpar till frånluftssystemet som komplettering till klimatskärmen. I Etapp tre har solceller installerarats som en ytterligare insats till etapp 1 och 2.  

Resultatet visar att med valda energieffektiviseringsåtgärder nås målet att sänka byggnadens årliga energianvändning under 100 kWh/m2. Tilläggsisolering av mindre delar av klimatskärmen har ingen större påverkan på byggnadens totala energianvändning, istället finns potential att spara energi genom värmeåtervinning i ventilationssystem. Med hjälp av komplettering av frånluftsystemet med frånluftsvärmepumpar kan stora mängder energi sparas. Genom att komplettera byggnaden med solceller har energiförbrukningen sänkts ytterligare men utan större inverkan.  
Byggnadens ursprungliga årliga energianvändning var 152 kWh/m2. Efter ombyggnad av vindsvåningen kunde energiförbrukningen reduceras till 145 kWh/m2. Kompletterande värmepumpar i frånluftssystemet sänkte energianvändningen ytterligare till 101 kWh/m2. 
Slutligen kompletterades byggnaden med solceller vilket gav en slutlig årlig energiförbrukning på 96 kWh/m2.Byggnadens energianvändning sänktes därmed totalt med 56 kWh/m2 /år.

Nytta

Rapporten är riktad till aktörer i bygg, miljö-och energibranscherna såsom beställare, konsulter, leverantörer och entreprenörer. 
Examensarbetet visar att det finns en stor möjlighet att väsentligt minska energianvändningen i befintliga byggnader som har varit i drift sedan 50 och 70 talet.

Fakta

Titel

Energieffektivisering av flerbostadshus från miljonprogrammet

Författare

Jonas Cullsjö, Jonas Ekman, Johan Östsjö

Publiceringsår

2017

Kontaktuppgifter författare

Cullsjö, Jonas; Ekman, Jonas; Östsjö, Johan

Deltagande organisationer

Linneuniversitetet, Godahus, Karlskronahem, Solhybrid, IV produkter och Energirevision.

Rapportör

Lidia Salame

Kontaktuppgifter rapportör

lidia.salame@energikontorsydost.se

Byggårsintervall start

1965

Byggårsintervall stopp

1974
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2017-12-28