Energibesiktning av byggnader -flerbostadshus och lokaler

Handbok som beskriver hur en energibesiktning för flerbostadshus och lokaler kan gå till. Framtagning av underlag och bedömning på plats.

Den 1 oktober 2006 trädde "Lag om energideklaration för byggnader" (SFS 2006:985) i kraft. Syftet är att främja effektiv energianvändning och god inomhusmiljö i byggnader. Med anledning av den nya lagstiftningen har denna handbok tagits fram.

Syftet är att handleda energiexperter vid framtagning av faktaunderlag till energideklarationer och handleda vid energibesiktningar av byggnader, flerbostadshus och lokaler.

Resultat

Boken beskriver bl.a.:
- framtagande av faktaunderlag till energideklarationer
- hur du förbereder dig inför energibesiktningen
- hur och vad som ska besiktigas
- hur energiberäkningar kan göras
- hur du beräknar kostnadseffektiva energiåtgärder

Nytta

Lärobok som ger branschen god kunskap om energibesiktning av byggnader genom framtagning av underlag och bedömning på plats. Det är cirka 10 år sedan de första energideklarationerna genomfördes och det är nu dags att göra dem igen.

Fakta

Titel

Energibesiktning av byggnader -flerbostadshus och lokaler

Författare

Karin Adalberth och Åsa Wahlström

Publiceringsår

2009

Förlag

SIS förlag AB

ISBN

978-91-7162-755-1

Kontaktuppgifter författare

asa.wahlstrom@cit.chalmers.se

Deltagande organisationer

Prime project, SP

Rapportör

Åsa Wahlström

Kontaktuppgifter rapportör

asa.wahlstrom@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2018-09-17