Energiberäkningar - Avvikelser mellan projekterat och uppmätt energibehov

I denna rapport identifieras orsaker till avvikelser mellan projekterat och uppmätt energibehov. Dessutom beskrivs vad som görs idag och vad mer som bör göras för att minimera avvikelserna.

Uppmätt energibehov i byggnader är ofta större än projekterat och skillnaden är ofta särskilt stor i lågenergibyggnader. I denna rapport görs en systematisk kartläggning över orsakerna till dessa avvikelser för att i framtiden kunna minimera dem. Detta görs dels genom att analysera energiberäkningar och mätdata för fyra referensbyggnader, dels genom att undersöka reslutat från olika energiberäkningsprogram och dels genom att studera resultatet från en energiberäkningstävling.   

Resultat

Orsaker till avvikelser mellan projekterat och uppmätt energibehov kan delas in i kategorierna: beräkningsfel, indatafel, byggavvikelser, brukandeavvikelser, driftavvikelser, mätfel samt ofullständig klimatkorrigering. Det fastslås att det beräknade energibehovet skiljer ca 15 % beroende på vem som gör beräkningen. Därtill kommer ungefär lika stor variation som följd av val av energiberäkningsprogram. Hög energieffektivitet ställer höga krav på injustering vilket kan orsaka stora avvikelser. En annan orsak kan vara att schabloner och rekommendationer ofta inte är anpassade för lågenergibyggnader (t.ex. påslag för köldbryggor). Det fastslås att risken för stora avvikelser ökar ju fler aktörer som är inblandade i byggprojektet. Slutligen presenteras hur man kan identifiera orsaken till avvikelser genom att bl.a. undersöka hur avvikelserna för värme- resp. elbehov varierar över året. 

Nytta

Studien är till nytta för den som vill få en systematisk beskrivning av hur man kan undvika eller i efterhand upptäcka orsaker till avvikelser mellan beräknat och uppmätt energibehov i specifika byggnader. I ett bredare perspektiv ger studien en god inblick i hur mycket och varför det skiljer mellan beräknat och uppmätt energibehov.    

Fakta

Titel

Energiberäkningar - Avvikelser mellan projekterat och uppmätt energibehov

Författare

Filipsson, Peter, Dalenbäck, Jan-Olof

Publiceringsår

2014

Kontaktuppgifter författare

Peter Filipsson, CIT Energy Management AB, 412 88 Göteborg

Deltagande organisationer

Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola, BELOK.

Rapportör

Peter Filipsson

Kontaktuppgifter rapportör

peter.filipsson@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2017-12-29