Energi och klimateffektiva byggsystem med hjälp av modellbaserad prognosstyrning

Modeller för prognosstyrning av värmetillförsel baserat på värmekällas klimatbelastning. Värmekällan avser fjärvärme från Göteborg Energi. Resultaten visar att potentialen är hög.

En generell optimeringsmodell har tagits fram och tillämpats för en representativ lägenhet för brf. Viva, vilket är ett flerbostadshusområde planerat att uppföras av Riksbyggen på Dr. Allards gata i Göteborg. Optimeringsmodellens syfte är att hitta den optimala tillförseln av värme ur ett miljöperspektiv utan att äventyra den termiska komforten. Byggnadens värmesystem känner till värmekällans CO2- belastning, yttre klimatvariationer och interna laster 3 dygn framåt. Hänsyn tas till både lägenhetens och uppvärmningssystemets termiska beteende. Syftet är att kunna bedöma hur stor potentialen för CO2 besparing är beroende på val av byggnadsstomme och uppvärmningssystem.

Resultat

Modellen av Vivas lägenhet visar att det är fullt möjligt att styra och optimera värmetillförseln med avseende på komfortkrav, inre- och yttre laster samt miljöbelastning från värmeproduktion. Hur stor potentialen i CO2-besparing blir är helt beroende av hur mycket CO2-belastningen för energin varierar över tiden.

Nytta

Studien visar vilken nytta man kan ha av att välja ett visst uppvärmningssystem och smart styra tillförseln av värme. Resultaten är användbara av energileverantörer och på sikt av projektörer och andra beslutsfattare.

Fakta

Titel

Energi och klimateffektiva byggsystem med hjälp av modellbaserad prognosstyrning

Författare

Kurkinen, Eva-Lotta, Karlsson, Henrik

Publiceringsår

2016

ISBN

978-91-88001-91-7

Annat rapportnummer

SP Rapport 2015:67

Kontaktuppgifter författare

eva-lotta.kurkinen@ri.se

Deltagande organisationer

RISE, Göteborg Energi, Cementa, Riksbyggen

Rapportör

Eva-Lotta Kurkinen

Kontaktuppgifter rapportör

eva-lotta.kurkinen@ri.se

Byggårsintervall stopp

2018
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2017-12-29