Ekosystemtjänster inom miljöcertifieringen

Detta projekt studerar förutsättningarna för att arbeta med ekosystemtjänster inom miljöcertifiering samt hur grönytefaktorn skulle kunna utgöra ett kompletterande verktyg.

Certifieringssystem har idag uttalade kriterier för att arbeta med inventering och analys av ekologiska värden men inget system talar i direkta termer av ekosystemtjänster. Flexibiliteten inom certifieringssystemen, d.v.s. möjligheten att själv välja vilka kriterier man vill jobba med och hur man uppnår dessa, innebär dessutom att det inte är självklart att projekten eller stadsdelen når en god hantering av ekosystemtjänster.I denna studie har de olika certifieringssystemen analyserats för att se hur de beaktar ekosystemtjänster. Utifrån analysen har sedan de kriterier som hanterar frågor kopplade till ekosystemtjänster identifierats.

Resultat

Arbetet har resulterat i ett förslag till process för arbetet med ekosystemtjänster.  Processen är tänkt att fungera som vägledning vid urval av kriterier samt tydliggöra på vilket sätt dessa kriterier har betydelse för ekosystemtjänsterna. Processen är uppdelad i en utredande del, en strategidel för genomförande och en del för förvaltning över tid. Dessa processer kompletteras sedan med förslag på hur arbetet kan stärkas upp med kompletterande utredningar och lämpliga kompetenser samt med hjälp av planeringsverktyget grönytefaktorn. En analys av grönytefaktorn visar att verktyget både direkt och indirekt kopplar ihop många olika ekosystemtjänster och är ett bra styrande verktyg som kan understödja och komplettera certifieringssystemen.

Nytta

Genom att följa de processer som rapporten redovisar, kan byggherren eller entreprenören redan idag utan ett alltför stort merarbete utveckla sina åtgärder för ekologiska poäng till en mer systematisk hantering av ekosystemtjänster. Dessa processer kan också användas som ett förslag på hur  certifieringssystemen kan utvecklas för att tydligare integrera ekosystemtjänstperspektivet i bygg- och planeringsprocessen.

Fakta

Titel

Ekosystemtjänster inom miljöcertifieringen

Författare

Jeanette Green, Charlotte Bejersten-Nalin,Petra Brinkhoff, Åsa Keane, Marie Åslund

Publiceringsår

2014

Förlag

SBUF

Annat rapportnummer

SBUF ID: 12836

Kontaktuppgifter författare

jeanette.green@ivl.se

Deltagande organisationer

NCC, SBUF, WHITE, WSP

Rapportör

Jeanette Green

Kontaktuppgifter rapportör

jeanette.green@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2018-11-09