Ekosystemförtjänster – från samråd till samfinansiering

I denna rapport undersöks om metoden Ekosystemförtjänster kan tillämpas på urbana ekosystemtjänster inom den svenska plan- och byggprocessen. Metoden bedöms komplettera tidigare planeringsmetoder- och processer på området.

Samspelet mellan arter och processer i blå och gröna miljöer kan skapa mervärden för människor och samhället i stort. Inom denna studie har, som en del av projektet C/O City, metoden Ekosystemförtjänster undersökts. Målet med arbetet har varit att underlätta för finansiering och värdeoptimering av ekosystemtjänster i städer.

Inom ramarna för denna studie har en metod lämpad för den svenska plan- och byggprocessen utarbetats i samarbete med GIDO. Som underlag för arbetet har CICES-klassificeringen av ekosystemtjänster, samt Naturvårdsverkets definitioner för ekosystemtjänster enligt Sammanställd information om Ekosystemtjänster, använts. Genom samtal och workshops med relevanta personer inom plan- och byggprojekt har också utmaningar och möjligheter för Ekosystemförtjänster undersökts.

Resultat

Dialogmetoden Ekosystemförtjänster bygger på en redan etablerad metod ifrån den holländska stiftelsen GIDO och ger en mer rättvis och attraktiv helhetslösning för samverkande parter på ett systematiskt och strukturerat sätt.

Bland möjligheterna med metoden finns det faktum att dialog mellan kommuner och byggherrar blir allt vanligare, och att ekosystemtjänster idag ofta bekostas av en enda aktör.

Bland de utmaningar som har identifierats för metoden kan nämnas att det krävs ett tydligt och tidigt engagemang av intressenter för tillämpandet av metoden. Det finns också ett behov av att lösa upp vattentäta skott mellan budgetar och finansieringar. Det krävs även ett nytt och öppnare tänk hos de inblandade aktörerna för att kunna använda Ekosystemförtjänster.

Nytta

Ekosystemförtjänster som metod bedöms fylla en kompletterande roll bland befintliga planerings- och processmetoder. Med de nya ändringarna i Plan- och Bygglagen som trädde i kraft 1 januari 2015, som tvingar eller utmanar kommuner till utökad planering och samarbete med byggherrar och andra intressenter, kan Ekosystemförtjänster fylla en roll för underlättad samverkan.

Fakta

Titel

Ekosystemförtjänster – från samråd till samfinansiering

Författare

van Nord, Michiel; Winkler, Tjibbe

Publiceringsår

2014

Deltagande organisationer

Albaeco, BekkEkk BV, Esam, Malmö stad, Stichting GIDO, Stockholms stad, White, WSP

Rapportör

Jeanette Green

Kontaktuppgifter rapportör

jeanette.green@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2018-11-15