Ekonomiska värmesystem för lågenergihus – Beräkning, jämförelse och utvärdering av olika systemlösningar

En teoretisk studie av olika systemlösningars investerings-, drifts- och livscykelkostnad samt energianvändning i förhållande till de Svenska byggreglerna. Mest kostnadseffektivt var ett passivhus med direktel och solvärmt tappvarmvatten.
Foto: Free-photos, Pixabay

Som en följd av EU:s direktiv för byggnaders energiprestanda har energikraven på nybyggda hus successivt skärpts och förväntas skärpas ytterligare. Kraven kan uppnås med olika systemlösningar och för husköparen är livscykelkostnaden (LCC) intressantare än vilken lösning som har lägst energianvändning. I den här studien har energianvändning och kostnader beräknats för tre olika klimatskal för ett småhus i tre olika klimat och kombinerats med åtta olika värme- och ventilationssystem. Detta är slutrapporten till projekt P10 inom EFFSYS2-programmet som drevs av Energimyndigheten. Rapporten är också det svenska bidraget till IEA:s program för värmepumpar (HPP), Annex 32 – Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus.   

Resultat

För ett givet värme- och ventilationssystem får det kompakta och välisolerade klimatskalet alltid en lägre LCC än klimatskalen som inte är så kompakta och välisolerade. Det kompakta och välisolerade klimatskalet uppfyller energikraven oberoende av vilket av de studerade värme- och ventilationssystemen som väljs. Å andra sidan kan man med en bergvärmepump klara energikraven med det sämsta klimatskalet och bara frånluftsventilation (F). Lägst energianvändning fås som förväntat när det bästa klimatskalet kombineras med bergvärmepump och ventilationsvärmeåtervinning (FTX). Men lägst LCC fås istället för ett ”standard passivhus” med direktelvärme och solvärmt tappvarmvatten. Noterbart är dock att den årliga energianvändningen för ett ”standard passivhus” är likvärdig med den för det sämsta klimatskalet, bergvärmepump och bara frånluftsventilation (F).  

Nytta

Resultaten ger ett bra underlag för att bedöma hur olika kombinationer av klimatskal och installationstekniska lösningar för småhus påverkar energianvändning, investeringskostnad, driftskostnad, livscykelkostnad samt möjlighet att klara energikraven i de Svenska byggreglerna vid tidpunkten för studien (2010). I flera avseenden är resultaten fortfarande aktuella även om energikraven har skärpts sedan dess.  

Fakta

Titel

Ekonomiska värmesystem för lågenergihus - Beräkning, jämförelse och utvärdering av olika systemlösningar

Författare

Ruud, Svein.

Publiceringsår

2010

ISBN

978-91-86319-80-9

Annat rapportnummer

SP Report 2010:43

Kontaktuppgifter författare

svein.ruud@ri.se

Deltagande organisationer

SP (numera en del av RISE)

Rapportör

Svein Ruud

Kontaktuppgifter rapportör

svein.ruud@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-05-04