Ekonomiska effekter relaterade till åtgärder i bostadsområden

En beskrivning och analys av företagsekonomiska aspekter av sociala och fysiska renoveringsåtgärder. Återställning är viktigare än storskalig förnyelse och bör förenas med kontinuerliga sociala insatser för att bli lönsamma och hållbara.

Rapporten innehåller en beskrivning och analys av ekonomiska effekter relaterade till åtgärder i socialt utsatta bostadsområden. I rapporten jämförs relationsförvaltning i Fisksätra med traditionell förvaltning i Lindängen. Därefter beskrivs och analyseras två strategiska val för några fastigheter i Herrgården på Rosengård, som innebär (a) stora investeringar eller (b) inga nya investeringar.

Rapporten analyserar olika företagsindikatorer som hänger ihop med områdets sociala tillstånd för att exemplifiera företagsekonomiska effekter av åtgärder, t.ex. reparationer vid flytt, grov misskötsamhet vid avflyttning, sophantering, klottersanering, hantering av störningar, obetalda hyror och vakanser. Resultatet ska i första hand ses som en vägledning för att förstå vilka effekter åtgärder har på intäkts- och kostnadssidan i en lokal områdesförvaltning samt öka förståelsen för olika strategiska vägval.

Resultat

För att nå företagsekonomisk genomförbarhet och hållbar positiv områdesutveckling bör insatser i storskaliga bostadsområden främst inriktas mot att återställa bostadsmiljön istället för storskaliga förnyelseinsatser. Därtill måste de fysiska åtgärderna förenas med kontinuerliga sociala insatser med utgångspunkt i det lokala behovet.

Nämnvärt att påpeka är att fastighetsägare som inte sköter (normalt för områdets situation) behov av drift- och underhåll, via en tydligare tillämpning av redan befintlig lagstiftning inte bör ha möjlighet att fortsätta på samma sätt. Ofta framställs områdesproblem som svåra att angripa men med företagsekonomiskt effektiva åtgärder kan en till synes hopplös situation snabbt förändras.

Nytta

Rapporten är intressant då den pekar på företagsekonomiska värden av kombinationen renovering och sociala insatser. Fokus ligger dessutom just företagsekonomiskt, till skillnad mot många andra rapporters mer samhällsekonomiska perspektiv, vilket innebär att även fler än de kommunalt ägda bostadsbolagen lär kunna nyttja rapportens slutsatser.

Fakta

Titel

Ekonomiska effekter relaterade till åtgärder i bostadsområden - Två praktiska exempel

Författare

Blomé, Gunnar

Publiceringsår

2010

Deltagande organisationer

Stena Fastigheter, MKB Fastighets AB, Räddningstjänsten Syd och Polisen i Malmö

Rapportör

Bengtsson, Lovisa

Kontaktuppgifter rapportör

lovisa.bengtsson@sust.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-04-24