Ekonomiska aspekter på renoveringar av bostäder

Här beskrivs översiktligt ett antal olika företagsekonomiska aspekter som kan vara relevanta vid bedömning av vilka renoveringsåtgärder som ska genomföras – och när de ska genomföras.

Syftet med rapporten är att klargöra innebörden av olika ekonomiska aspekter och hur de förhåller sig till varandra samt beskriva hur man går tillväga för att bedöma dessa ekonomiska aspekter.  Målgruppen är i första hand icke-ekonomer, men oklarhet kring de olika ekonomiska aspekterna finns även inom ekonomkåren, t ex om samband mellan projektets lönsamhet och hur det påverkar företagets redovisade resultat. Ibland skiljs inte heller mellan lönsamhetsproblem och finansieringsproblem.

 

Ekonomiska aspekter som berörs är exempelvis huruvida åtgärderna ger en rimlig avkastning på satsade pengar (lönsamhet och lönsamhetskalkyler). Ytterligare exempel är hur man får fram pengar för att betala de företag som anlitas för att genomföra renoveringen (Finansieringsfrågor).

Resultat

Rapporten är en pedagogisk sammanställning av redan allmänt vedertagna synsätt och metoder för att bedöma ekonomiska aspekter vid investeringar och här mer specifikt, renoveringar av byggnader. Den lyfter fram t.ex. vikten av att välja ut vilka alternativ man jämför med, hur man bör se på avkastningskrav, olika kalkylmetoder, kopplingen till företagets redovisning och frågor kring finansiering och likviditet.

Rapporten resonerar kring och ger exempel på hur man kan bedöma samhällsekonomiska aspekter i samband med renoveringsprojekt och tar slutligen upp andra aspekter, utöver de rent ekonomiska som man kan behöva ta hänsyn till.

Nytta

Rapporten bör kunna göra god nytta genom att skapa samsyn, både inom branschen men även inom enskilda företag, för hur man bör genomföra ekonomiska analyser i samband med renoveringar. Nyttan ligger främst i det pedagogiska anslaget, helhetsperspektivet och att textens målgrupp är tänkt även för icke-ekonomer.

Fakta

Titel

Ekonomiska aspekter på renoveringar av bostäder - en översikt

Författare

Lind, Hans

Publiceringsår

2014

ISBN

978-91-85783-41-0

Annat rapportnummer

TRITA - FOB - Rapport 2014:5

Deltagande organisationer

Institutionen för Fastigheter och Byggande, KTH ; Nationellt renoveringscentrum

Rapportör

Kristoffersson, Jan

Kontaktuppgifter rapportör

jan.kristoffersson@sust.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-04-24