Effektreducering i lokalfastigheter

Att minska effekttoppar i fastigheter genom att styra elanvändning och värmesystem på ett smart sätt är viktigt. Här analyseras olika lösningar för reducering och utjämning av värme-, kyl- och eleffektuttag i lokalfastigheter.
Reducering av effekttoppar i lokalfastigheter har under senare år blivit av ett allt större intresse för många fastighetsägare. Foto: Shutterstock

Traditionellt har fokus för energieffektiviseringsinsatser legat på att minska energibehovet, men inte lika mycket på att minska effektbehovet. Att minska effekttoppar i fastigheter genom att styra elanvändning och värmesystem på ett smart sätt och/eller att lagra energi är ett viktigt komplement till traditionella energieffektiviseringsåtgärder. Syftet med förstudien är att bidra till en ökad kunskap om olika tekniker och lösningar för reducering och utjämning av värme-, kyl- och eleffektuttag i lokalfastigheter.

I förstudien har effektavgifter för elnät, fjärrkyla och fjärrvärme i olika energibolag jämförts och en diskussion med branschen hölls kring utvecklingen av prismodeller. Dessutom genomfördes intervjuer med fastighetsägare och leverantörer av produkter och tjänster.

Resultat

Exempel ges på effektreduceringsmetoder som används av större fastighetsägare runtom i landet och lyfter pågående diskussioner. Det finns pågående utveckling mot ökade incitament för fastighetsägare att reducera eleffekttoppar i och med att utformningen för elnätspriser fokuserar alltmer på effekt.

Bedömningen är att fortsatt arbete främst bör fokusera på el, men möjligen även kyla. El bör prioriteras eftersom kapacitetsbrist är ett akut problem i flera nät och ett potentiellt kommande problem i andra om inget görs för att förändra förutsättningarna i dessa.

Några av de intervjuade upplever att lösningar de söker inte finns på marknaden idag. Ett hinder som togs upp var svårigheter av få efterfrågade styrfunktioner, eller kompletta styrlösningar, levererade. Andra ser potentiella problem med överdimensionering av elsystem och fjärrkylaanläggningar. Även dessa aspekter behöver adresseras i fortsatt arbete.

Nytta

Effekttopparna för fjärrvärme, fjärrkyla och el står endast för en liten del av energibehovet, men kan ändå medföra stora kostnader för fastighetsägare och är inte sällan även ett miljöproblem då fossila bränslen är överrepresenterade i topplastproduktion. På flera håll i landet råder dessutom, eller finns risk för, kapacitetsbrist i elnäten.

Studien bidrar till ökad kunskap om olika tekniker och lösningar för reducering och utjämning av värme-, kyl- och eleffektuttag i lokalfastigheter. Dessutom ges exempel på effektreduceringsmetoder som används av större fastighetsägare.

Fakta

Titel

Effektreducering i lokalfastigheter – Förstudie om erfarenheter och intresse av olika metoder för att minska effekttoppar

Författare

Haegermark, Maria; Edenhofer, Victoria

Publiceringsår

2019

Deltagande organisationer

CIT Energy Management, Belok

Rapportör

Lantz, Helena N

Kontaktuppgifter rapportör

helena.lantz@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-05-13