Dags att bygga och riva cirkulärt!

Här ges ökad kunskap om hur offentlig upphandling kan användas som verktyg för att minska avfallet i bygg- och rivningsbranschen. Ta del av tips på vad du kan börja med redan idag och hur upphandlingskrav kan formuleras.
Genom ökad kunskap och förståelse skapas förutsättningar för en cirkulär bygg- och rivningsprocess. Foto: FeeLoona, Pixabay

Syftet och målet för projektet var att öka kunskapen om hur offentlig upphandling kan driva på utvecklingen mot en cirkulär bygg- och rivningsprocess och ta fram rekommendationer och förslag på cirkulära upphandlingskrav.  

Projektet använde en backcasting-metod, där ett cirkulärt scenario 2030 och nuläget beskrevs samt GAP:et analyserades. Metoden gav en bild av vad som behöver göras och hur omställningen kan stärkas genom offentlig upphandling och genom eget, internt utvecklingsarbete.

Resultat

Avståndet till det cirkulära framtidsscenariot är stort, men ett ökat cirkulärt byggande är möjligt redan idag. Behov finns av nya kompetenser, ökad kunskap och nya arbetssätt hos aktörerna involverade i bygg- och rivningsprocessen. Ett skifte från styrda upphandlingar till funktionsupphandlingar ses som ett sätt att driva innovation.

Här ges även rekommendationer och förslag på hur upphandlingskrav kan ställas för att påskynda omställningen till en resurseffektiv cirkulär bygg- och rivningsprocess.

Nytta

Denna rapport bidrar till att underlätta för genomförande av en cirkulär bygg- och rivningsprocess, genom att ge ökad kunskap och förståelse för vad som behöver göras, varför, hur, när och av vem.

Rapporten vänder sig till samtliga intressenter inom bygg- och rivningsvärdekedjan och främst till offentliga beställare, projektörer och entreprenörer. För nyckelaktörer inom offentliga organisationer som upphandlar bygg- och rivningsprojekt finns rekommendationer och förslag på upphandlingskrav. Kortare kommunikationsmaterial finns och kan spridas till övriga intressenter, såsom beslutsfattare och medarbetare som arbetar i byggande, rivande och fastighetsförvaltande organisationer.

 

Rekommendationer till dig som är offentlig upphandlare i bygg - och rivningsprojekt

 

Fakta

Titel

Dags att bygga och riva cirkulärt!

Författare

Göteborgs Stad

Publiceringsår

2020

Deltagande organisationer

Göteborgs stad, Vinnova, Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad, Framtidenkoncernen, CS Riv och Håltagning, IVL Svenska Miljöinstitutet

Rapportör

Edenhofer, Victoria

Kontaktuppgifter rapportör

victoria.edenhofer@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2020-05-26