CITyFiED – Utvärderingsmetod för Linero som fallstudie

Inom denna studie skapades en holistisk metod för att utvärdera hållbarheten för CITyFiED:s fallstudieområde Linero i Lund.

Inom CITyFiED-konsortiet utvecklas fallstudier för förhöjd energieffektivitet av bostadsområden. CITyFiED omfattar totalt tre energirenoveringsprojekt i Laguna de Duero i Spanien, Soma i Turkiet och Lund i Sverige.

Syftet med denna studie var att skapa en holistisk metod för att utvärdera hållbarheten för energirenoveringen på Linero i Lund. Utvärderingsmetodenomfattar energiprestanda och besparingar ifrån energianpassningsåtgärder, som har analyserats enligt både internationella standarder (IPMVP) och nationella standarder (SVEBY och DUR).

Metoden utvärderar även energibesparingspotentialen ifrån ICT-lösningar samtekonomisk prestanda. Metoden inkluderar även kvalitets- och hållbarhetsaspekterna specificerade från BREEAM, LEED och Miljöbyggnad. Metoden inkluderar även livscykelanalys. LCA-metodiken är hämtad från det nyligen utvecklade ramverket ”robust LCA”. En metod utvecklades också för att utvärdera den sociala acceptansen utifrån både ett hyresgäst- och ett ägarperspektiv.

Resultat

Som en del av metoden för att utvärdera hållbarheten för demonstrationsprojektet på Linero inkluderades en utvärdering av kvalitets- och hållbarhetsindikatorer enligt BASTA:s tillvägagångssätt, genom det nya virtuella verktyget Produktkollen. Energiprestandan och energibesparingarna av anpassningsåtgärderna kommer att utvärderas genom mätningar av den faktiska energidatan för bostadskvarteret tillsammans med energisimuleringar av byggnaderna. Energibesparingspotentialen ifrån ICT-lösningar kommer att uppskattas med utgångspunkt ifrån vilken påverkan som insatser i form av smarta nät kommer att ha på kvaliteten på elnätet, och villigheten hos hyresgästerna att anpassa sig till smarta hemlösningar. Utvärderingen av demonstrationsprojektet omfattar också en ekonomisk bedömning, en utvärdering av den sociala acceptansen bland hyresgäster och byggnadsägare genom frågeformulär och intervjuer, samt en LCA av miljöprestandan för de implementerade energibesparingsåtgärderna. 

Nytta

Metoderna för denna utvärdering kan tillämpas på liknande projekt för energianpassningar. 

Fakta

Titel

RepliCable and InnovaTive Future Efficient Districts and cities. Procedure for assessment of the Swedish demonstrator

Författare

Faraguna, Carolina; Eriksson, Thomas; Green, Jeanette; Jarnehammar, Anna; Lätt, Ambjörn; Paulsson, Markus; Sandö, Peter; Silfverberg, Victoria; Tekie, Haben; Åkerman, Andreas

Publiceringsår

2015

Annat rapportnummer

D4.12

Deltagande organisationer

IVL Svenska Miljöinstitutet, KEAB, LKF, Lunds kommun

Rapportör

Filip Sandkvis

Kontaktuppgifter rapportör

IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2018-06-13