Byggandets klimatpåverkan. Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat flerbostadshus med massiv stomme av trä

Rapporten är en studie ur livscykelperspektiv gällande klimatpåverkan för ett nybyggt flerbostadshus med flera våningar med en stomme av trä. Resultatet visar att 38 % av växthusgasutsläppen uppstår under byggprocessen, främst genom produktion av betong för grund, garage och källare.

Under 2014 genomfördes en studie ur ett livscykelperspektiv rörande klimatpåverkan från Blå Jungfrun, ett lågenergihus med stomme av betong. Studien genomfördes av forskare på KTH och IVL. Det här projektet är en uppföljning av Blå Jungfrun-studien; med syfte att ur ett livscykelperspektiv studera klimatpåverkan från ett nybyggt flerbostadshus med flera våningar och med stomme av trä.

Den studerade byggnaden är ett av de två åttavåningshusen i kvarteret Strandparken i Sundbyberg, med Folkhem som entreprenör och byggherre. Den internationella standarden EN 15978 ligger till grund för beräkningarna av klimatpåverkan. Detta innebär att beräkningar utförs med s.k. bokförings-LCA. Enligt standarden ingår alla delar av byggnadens livscykel (byggprocess, driftskede och slutskede) motsvarande modul A-C i standarden.

Resultat

Strandparkens klimatpåverkan över hela livscykeln uppgår till drygt 700 kg CO2e/m2 för en analysperiod på 50 år. Byggprocessen exklusive markarbeten står för 265 kg CO2e/m2 eller 38 procent av klimatpåverkan, och är till stor del kopplat till produktion av materialen. Betong i grund, garage och källare står för störst andel av materialens klimatpåverkan. Byggnaden innehåller ett garage och källarvåning i betong vilket bidrar påtagligt till byggprocessens klimatpåverkan. Den skulle teoretiskt kunna byggas utan garage och källarvåning med platta på mark, vilket skulle minska byggprocessens klimatpåverkan till 161 kg CO2e/m2 Atemp. I driftskedet ger energianvändningen fortfarande en stor klimatpåverkan, men klimatpåverkan varierar stort beroende på val av el- och fjärrvärmemix.

Nytta

Studien visar sammanfattningsvis att det är av vikt att beakta byggprocessens klimatpåverkan också i trähusbyggande. Att använda stomme av korslimmat trä ger lägre klimatpåverkan i förhållande till exempelvis den betongkonstruktion som användes i Blå Jungfrun. Syftet har enbart varit att lyfta frågan om byggprocessens klimatpåverkan för att öka kunskapen hos byggsektorn, myndigheter och politiker.

Fakta

Titel

Byggandets klimatpåverkan. Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat flerbostadshus med massiv stomme av trä.

Författare

Larsson, Mathias; Erlandsson, Martin; Malmqvist, Tove; Kellner, Johnny

Publiceringsår

2016

ISBN

978-91-88319-03-6

Annat rapportnummer

B 2260

Deltagande organisationer

IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH, Rikshem, Sveriges Byggindustrier, SBUF, Regeringskansliet (Näringsdepartementet)

Rapportör

IVL Svenska Miljöinstitutet

Kontaktuppgifter rapportör

IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2018-06-25