Byggande för ett framtida ändrat klimat - fokus fuktsäkerhet

I rapporten presenteras exempel på anpassningar som finns tillgängliga för att anpassa bebyggelsen till ett framtida klimat med mer översvämning, ökad temperatur och luftfuktighet samt ökad förekomst av kraftiga regn. Slutsatsen är att man kommit olika långt inom de tre områdena.

De scenarier som finns idag om Sveriges framtida klimat kommer att innebära ökade risker för fuktskador i våra byggnader om vi inte anpassar våra byggnader (nya och befintliga) för dessa förändringar.  

Inom detta projekt presenteras några exempel på anpassningar som finns tillgängliga idag och som kan ge en inblick i de möjligheter vi har i bygg- och fastighetssektorn att agera och anpassa bebyggelsen. Det finns även en betydande potential för innovationer och ytterligare utveckling av hur byggnader kan anpassas och projektet lyfter några områden där detta sannolikt kan behövas. 

Anpassningarna som behandlas i denna förstudie har grupperats inom områdena översvämning, ökad temperatur och luftfuktighet samt ökad förekomst av kraftiga regn. Slutsatsen är att byggsektorn kommit olika långt inom de tre anpassningsområden vi beaktat inom ramen för denna förstudie, och att det inom samtliga områden finns en potential till ytterligare insatser för anpassning. 

Resultat

  • Översvämning, som är det område som är mest uppenbart och där tydliga händelser visar på behov av anpassning, finns en medvetenhet om problemet och exempel på tekniska anpassningar som kan vidtas. Det är oklart om dessa möjligheter omsätts i praktiken i tillräcklig utsträckning.
  • Redan idag ser vi att byggsektorn har utmaningar med att bygga fuktsäkra konstruktioner såsom kalla vindar, uteluftventilerade grunder och byggdelar där det läckt in eller byggts in fukt. Med en ökad temperatur blir förutsättningarna mer gynnsamma för utveckling av mikrobiell tillväxt. Om byggnaden kyls kommer även den relativa fuktigheten att öka i dessa kylda delar vilket leder till större problem.
  • För kraftiga regn och slagregn har branschen redan idag ett behov av att bygga kunskap kring dimensionering och utförande på plats för att minska risken för vatteninträngning. Idag finns det en förbättringspotential då det förekommer problem, ofta orsakade av otätheter vid anslutningar, skarvar och genomföringar i klimatskalet, med inträngande vatten i samband med kraftiga regn, i synnerhet i kombination med kraftig vind. 

Nytta

Speciellt viktigt är det att beakta riskerna med framtida klimat i samband med nyproduktion samt vid ombyggnad, för att undvika framtida dyra kompletteringar och ombyggnader.  

Här presenteras exempel på anpassningar som finns tillgängliga idag och som kan ge en inblick i de möjligheter vi har i bygg- och fastighetssektorn att agera och anpassa bebyggelsen samt den betydande potential för innovationer och ytterligare utveckling som behövs

Fakta

Titel

Byggande för ett framtida ändrat klimat - fokus fuktsäkerhet

Författare

Eva Sikander, Kaisa Svennberg

Publiceringsår

2016

Annat rapportnummer

SP Rapport 2016:86

Kontaktuppgifter författare

Kaisa Svennberg, Kaisa Svennberg

Deltagande organisationer

SBUF, Vätra Götalands regionen

Rapportör

Kaisa Svennberg

Kontaktuppgifter rapportör

kaisa.svennberg@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2017-12-29