Bygga med BASTA och begränsa farliga ämnen

Utfasning av farliga ämnen i byggprodukter är en viktig komponent i ett hållbart byggande. Olika verktyg och metoder finns för att hantera frågan inom ett byggprojekt. Basta är ett verktyg på marknaden, medan Sunda Hus och Byggvarubedömningen är andra.
Foto: Daniel Gelora, Pixabay

Ansvarsfördelningen mellan byggprojektets olika aktörer såsom byggherre, arkitekt, entreprenör och byggmaterialleverantör beskrivs. Lämpliga aktiviteter för ett effektivt arbete beskrivs.

Resultat

I olika delar av byggprocessen bör olika åtgärder sättas in där loggbok och avvikelsehantering är mycket viktiga komponenter för att i praktiken kunna göra skillnad. En loggbok är en materiallista över inbyggda material medan avvikelsehantering refererar till rutiner för att hantera de byggmaterial som inte klarar kraven. Avvikelsehanteringen innebär att först söka efter alternativa produkter och om inte det är möjligt så skall någon i organisationen godkänna och speciellt motivera användningen.

Krav på loggbok och avvikelsehantering bör hanteras från byggherrens kravställning genom alla led i projektet. Även andra viktiga åtgärder kan genomföras för att säkerställer utfasningen av farliga ämnen som till exempel utbildning och kommunikation.

Nytta

Rapporten ger en generell bild av hur arbetet med utfasning av farliga ämnen från byggprodukter kan genomföras i praktiken.

Fakta

Titel

Bygga med BASTA - Handledningsdokument för val av produkter med begränsat innehåll av farliga ämnen i byggprocessen

Författare

Green, Jeanette; Holm, Daniel; Fredén, Johanna

Publiceringsår

2015

Förlag

IVL

Annat rapportnummer

IVL rapportnummer: B 2238

Deltagande organisationer

IVL

Rapportör

Anders Ejlertsson

Kontaktuppgifter rapportör

anders.ejlertsson@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2018-11-09