Brukarbeteende påverkar både energianvändning och inomhusklimat

Visste du att brukarbeteendet kan vara en lika stor besparingsåtgärd som tekniska energirenoveringar? Det visas genom undersökning av hur energianvändningen i ett flerfamiljshus påverkas av renovering och brukarbeteende.

Byggsektorn står för cirka 40 % av den totala energianvändningen inom EU. Sverige har ambitiösa mål att reducera den specifika energianvändningen, men trots detta utförs relativt få renoveringar i Sverige med fokus på energieffektiviserande åtgärder. Här undersöks hur energianvändningen och inomhusklimatet i ett flerbostadshus uppfört under miljonprogrammet påverkas av en renovering, samt hur brukarbeteendet kan påverka husets energianvändning.

Utredningen görs genom en fallstudie av miljonprogramhus i Lund. Byggnaderna är av typen lamellhus från slutet av 1960-talet och ventileras med frånluftsventilation. En modell av dessa byggnader byggs upp i det dynamiska simuleringsprogrammet IDA-ICE. De energieffektiviserande åtgärder som utförts i projektet är bl.a. fönsterbyte och tilläggsisolering på en fasad, tilläggsisolering på vindsbjälklag, installation av solceller på tak och några andra mindre åtgärder.

Resultat

Resultaten visar att det finns en möjlig energireduktion på 9–12 % av husets totala energianvändning endast genom en förändring i brukarbeteendet. Denna besparing är möjlig genom att minska andelen öppningar i klimatskärmen men ändå erhålla en uteluftstillförsel på 0,35 l/s*m2 till lägenheten. Enligt statistik från Energimyndigheten använder flerbostadshus från miljonprogrammet i genomsnitt 146 kWh/m2 fjärrvärme per år. Detta innebär en möjlig energireduktion med 13 – 18 kWh/m2*år.

Vidare visar studien att renoveringsåtgärderna i det undersökta projektet minskar energianvändningen med cirka 21 %. I detta fall motsvarar det 31 kWh/m2*år.

Nytta

Energianvändningen i flerbostadshus påverkas av flera tekniska faktorer som exempelvis isolering och installationernas utformning. Det har dock visat sig att den beräknade energianvändningen ofta är lägre än den uppmätta energianvändningen. En bidragande orsak till detta kan exempelvis vara brukarbeteende. Genom en högre inomhustemperatur eller att ha fönster öppna under längre tid vid uppvärmningssäsongen, kan uppvärmningsbehovet öka vilket medför ökad energianvändning. Det är därför viktigt att boende informeras om hur brukarbeteende påverkar energianvändning.

Fakta

Titel

Renoveringsåtgärders och brukarbeteendes effekt på energianvändning och inomhusmiljö i frånluftsventilerade flerbostadshus – En fallstudie av miljonprogramhus i Lund

Författare

Sellin, Niklas & Magnusson, Robert

Publiceringsår

2018

Annat rapportnummer

LUTVDG/TVIT--18/5062--SE(98)

Rapportör

Edenhofer, Victoria

Kontaktuppgifter rapportör

victoria.edenhofer@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-02-10