Blågrön dagvattenhantering bra för människa och miljö

Blågrön dagvattenhantering i miljonprogramsområden minskar risken för översvämningar och föroreningsutsläpp. Samtidigt tas vattnet tillvara för att skapa en grönare och trevligare boendemiljö.
Foto: Alexas, Pixabay. Bilden visar gröna tak som fördröjer avrinning efter regn i ett miljonprogramsområde.

Dagvattnet har länge betraktats som ett problem att bli kvitt men bör istället ses som en resurs i miljonprogramsområden. Dagvattnet tar emot föroreningar från många olika källor och rinner sedan direkt ut i en recipient (hav, sjö eller vattendrag) utan att först passera ett reningsverk.

I dag karakteriseras majoriteten av miljonprogramsområdena av många hårdgjorda ytor, som tak, parkeringar och gator. Dessa ytor medför att vattenbalansen påverkas kraftigt genom att responsen efter ett regn blir mycket snabb. Jämfört med naturlig mark avrinner regnet snabbt och i stora volymer. Denna dagvattenhantering har stora möjligheter att utvecklas genom att införa så kallad blågrön dagvattenhantering. Då används naturliga processer för att minska översvämningsrisk och föroreningsutsläpp.

Resultat

Genom att i efterhand införa blågröna dagvattenlösningar i miljonprogramsområden kan flödestoppar, dagvattenvolymer, översvämningsrisk och föroreningsutsläpp minskas. Dessutom tas vattnet tillvara för att skapa en grönare och trevligare boendemiljö.

Lokala dagvattenanläggningar kan vara gröna tak, öppna diken, biofilter med växter, dammar, våtmarker eller asfalt som släpper igenom vatten. Det handlar om att fördröja flöden, öka infiltration och avdunstning, och att låta växter rena dagvattnet från föroreningar.

Blågröna dagvattenanläggningar behöver anpassas till områdets förutsättningar samtidigt som det är viktigt att tillgodose krav på bland annat hälsa och säkerhet. Det är viktigt att man har kontroll på platsens förutsättningar när det gäller sådant som föroreningar, recipientens känslighet och översvämningsrisker, och att tekniken anpassas så att bland annat reningskraven uppfylls.

Nytta

Områden med stor andel hårdgjord yta är mycket känsliga för framtida klimatförändringar eftersom tillfällen med extremt väder kommer att bli vanligare. Kunskapsspridning och motivation för implementering av blågröna dagvattenanläggningar är ytterst nödvändig för att leda utvecklingen framåt.  

Rapporten är en del av boken ”Miljonprogrammet – avveckla eller utveckla”, se sid 357.

Fakta

Titel

Blågrön dagvattenhantering bra för människa och miljö

Författare

Maria Viklander, Godecke Blecken

Publiceringsår

2012

Förlag

Forskningsrådet Formas

ISBN

978-91-540-6069-6

Annat rapportnummer

Miljonprogrammet – avveckla eller utveckla

Deltagande organisationer

Formas, Luleå universitet

Rapportör

Lantz, Helena N

Kontaktuppgifter rapportör

helena.lantz@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-03-23