Besiktningar av mindre solcellsanläggningar i drift

Här återfinns samlad information om hur mindre solcellsanläggningar på den svenska villamarknaden fungerar vad gäller anläggningarnas säkerhet och kvalitet, kompetens hos beställare och leverantör.
Bilden visar en solcellsinstallation. Foto: TorstenSimon, Pixabay

Ett 40-tal mindre solcellsinstallationer har undersökts i syfte att beskriva hur den svenska marknaden för villaanläggningar fungerar vad gäller anläggningarnas säkerhet och kvalitet, samt kompetens hos beställare och leverantör med mera. I undersökningen ingick även enstaka lantbruks- och industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar med solcellsanläggningar under 50 kW märkeffekt. Undersökningen fördelades på tre områden, Västra Götaland, Stockholmsområdet och Norrbotten.

Information har samlats in via intervjuer med anläggningsägarna, genomgång av offerter samt en ingående visuell besiktning av anläggningarna och användarens dokumentation. Tre installatörsföretag har också intervjuats i syfte att komplettera bilden med ytterligare perspektiv.

Resultat

Vanligt förekommande brister har identifierats hos solcellssystem för villor. Samtidigt konstateras att utvecklingen går åt rätt håll. Branschen professionaliseras, kvalitén på produkterna blir bättre och regelverken förtydligas.

Främsta orsaken till de anmärkningar som framkommit är bristande erfarenhet och kompetens hos de som projekterar och installerar solcellsanläggningarna. Behovet av utbildning är stort. Samtidigt har kvalificerade utbildare fram tills nyligen varit en bristvara och certifieringen av solelinstallatörer har visat sig svår att få till stånd.

Den allvarligaste anmärkningen gäller säkerhetsbrister som kommer av att likströmskablarna på solcellsmodulernas baksida oftast inte är korrekt monterade och ibland till och med ligger löst på takbeläggningen. Detta är främst en utbildningsfråga, men borde också vara ett incitament till produktutveckling för tillverkare av montageutrustning.

Nytta

Informationen vänder sig till installatörer och kommunala energi- och klimatrådgivare som vill ha mer information om soleltekniken, men är även av nytta för dig som ska skaffa solceller och vill bli en bättre beställare.

Resultat som pekar på brister och oklarheter som på ett negativt sätt påverkar exempelvis säkerheten är i första hand adresserade till solelbranschen, myndigheter och forskningsutförare. Syftet är att dessa nu ska kunna vidta olika åtgärder för att komma till rätta med bristerna och skingra oklarheterna. Alla nya anläggningar skall vara säkra och leverera så mycket solel som möjligt utifrån de lokala förutsättningarna.

Fakta

Titel

Besiktningar av mindre solcellsanläggningar i drift

Författare

Kovacs, Peter

Publiceringsår

2019

Annat rapportnummer

9P04225-04

Deltagande organisationer

Energimyndigheten, RISE

Rapportör

Lantz, Helena N

Kontaktuppgifter rapportör

helena.lantz@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-03-31