Behovsstyrd ventilation och värmeåtervinning i bostadshus

Behovsstyrd ventilation i ett bostadshus kan minska värmebehovet med 15–25%. För att inte innemiljön ska äventyras måste rätt styrparametrar väljas. En kombination av CO2, temperatur och fukt är att föredra.

Behovsstyrning av ventilation betyder att man reglerar ventilationsflödet efter behovet. I en bostad kan olika aktiviteter pågå, t.ex. matlagning, tvätt, städning, dusch, tv-tittande, sömn, lek, m.m. Ibland är ingen hemma och ibland är många hemma. Behovet av ventilation påverkas av hur många som är hemma och vilka aktiviteter som pågår. Behovsstyrd ventilation betyder att man på något sätt mäter, i realtid, detta behov och anpassar ventilationsflödet efter det uppmätta behovet. På detta sätt kan energi sparas, både värmeenergi och elenergi till fläktar.

I projektet har det undersökts hur ventilationen i bostäder bör styras för att få en bra innemiljö men också för att undvika skador på själva byggnaden pga. fukt.

Resultat

För att uppnå en tillräckligt god innemiljö måste rätt styrparametrar väljas. Det räcker inte enbart med att välja CO2 (koldioxid), temperatur eller fukt, utan en kombination av alla tre är att föredra. Det kan också fungera att systemet körs som CAV-system (konstantflödessystem) under sommarhalvåret och CO2 och fukt används som reglerparametrar under vinterhalvåret. Detta på grund av att övertemperaturer under sommaren kommer göra att ventilation går på max-flöde största delen av tiden. Detta beror dock till en del på i vilket klimat bostaden ligger.

Projektresultatet visar också att rent tekniskt måste behovsstyrda ventilationssystem för bostäder utvecklas så att de kan möjliggöra mätning och styrning av luftflödet över ett större flödesområde utan att skapa stora tryckfall eller störande ljud. En ytterligare utmaning är att samtidigt göra dem tillräckligt kostnadseffektiva, robusta och långlivade.

Nytta

Information om hur behovsstyrd ventilation kan genomföras med minskad energianvändning som följd.

Fakta

Titel

Behovsstyrd ventilation och värmeåtervinning i bostadshus

Författare

Caroline Markusson, Huijuan Chen, Svein Ruud, Olof Larsson

Publiceringsår

2018

Kontaktuppgifter författare

Markusson, Caroline

Deltagande organisationer

RISE

Rapportör

Kurkinen, Eva-Lotta

Kontaktuppgifter rapportör

eva-lotta.kurkinen@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2019-04-24