Avloppsvatten – en resurs att räkna med

Spillvatten, i dagligt tal avloppsvatten, är oftast en outnyttjad resurs i bostäder. Med rätt typ av värmeväxlare kan fastighetsägare spara värdefull energi.
Foto: offthelefteye, Pixabay

Spillvatten är vatten som kommer från diskhoar, toaletter och duschar. I svenska bostäder är det ganska ovanligt att ta hand om spillvärme från vatten men i takt med att byggnader blir allt mer lufttäta och har värmeåtervinning från ventilationsluften kommer en större andel av energianvändningen komma från varmvatten. Det finns därför ett ökat intresse av att ta vara på värmeenergin i spillvattnet.

I detta projekt var målsättningen att få ny kunskap om funktion och prestandan hos olika system för värmeåtervinning ur spillvattnet, både genom verkliga och simulerade förhållanden. Mätdata hämtades från en fastighet och en testrigg i full skala byggdes upp för att kunna mäta och kalibrera spillvärmeväxlarnas energieffektivitet.

Resultat

I projektet togs en ny matematisk modell fram som gjorde att man kunde se hur mycket värme som fördes över från spillvatten till kallvattnet i värmeväxlaren. Efter mätningarna  genomfördes analyser för att se hur värmeförlusterna kunde minimeras och hur mycket av värmen från spillvattnet som kunde tas till vara på. Detta är en ny teknik för byggnader och behöver därför forskas vidare på för att visa vilka värmeväxlare som är bäst lämpade för respektive byggnadstyp.

Nytta

Denna studie ger ny kunskap om spillvärmeåtervinning och vilken typ av spillvärmeväxlare som är lämplig att använda. Kunskapen kan till exempel nyttjas av fastighetsägare och tekniska konsulter som arbetar med att minimera energiförbrukningen i sin byggnad. Spillvatten står för en betydande del av den energi som används i energisnåla bostäder. Därför finns det en stor nytta och potential i att ta vara på överskottsvärmen för att spara ytterligare energi.

Fakta

Titel

Heat Recovery from Waste-water in Buildings - A System-Oriented Longitudinal Study

Författare

Kayo Genku, Martinac Ivo, Shukuya Masanori, Rahimibaroughi Hossein

Publiceringsår

2018

Annat rapportnummer

41811-1

Deltagande organisationer

KTH, Tokyo City University, Inex International Exergy AB

Rapportör

Åsa Thrysin

Kontaktuppgifter rapportör

asa.thrysin@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-04-21