Attraktiva livsmiljöer och flöden – åtta teman för planering av framtidens goda stad

Attraktiva livsmiljöer och flöden är en rapport från ett delprojekt i IVA projektet Framtidens goda stad och belyser åtta teman för planering av framtidens goda stad.

Städer är många gånger platser med stora sociala och miljömässiga utmaningar samtidigt som de är motorer för ekonomisk utveckling. Stadens kombination av olika funktioner innebär en stor potential för att lösa en hel del utmaningar genom avancerade system för kollektivtrafik, energi, vatten, materialförsörjning samt skapa socialt attraktiva livsmiljöer i form av mångfunktionella stadsdelar.

Syftet med rapporten är att ge inspiration till fortsatt planerings- och utvecklingsarbete i kommuner, akademi och civilsamhället. Innehållet i rapporten baseras både på forskning och på de erfarenheter som arbetsgruppen besitter och de diskussioner och samtal som förts under projektets gång, bl a vid intervjuer med Borås kommun, Norrtälje kommun, Lyckselse kommun, Botkyrka kommun och mångkulturellt centrum, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen vid Stockholms läns landsting samt Ericsson.

Resultat

Rapporten tar upp åtta teman som har stor betydelse för att möta FNs globala mål för hållbar utveckling.

Det första temat pekar på betydelsen att utveckla framtidsbilder och visioner i dialog med aktörer på alla nivåer.

Det andra temat lyfter fram behovet av att se stadsutveckling i ett regionalt sammanhang, inte minst med bakgrund av en fortgående regionförstoring.

Det tredje temat handlar om vikten att bygga staden inåt för att ge förutsättningar för tillgänglighet och attraktivitet och hänger tätt ihop med det fjärde temat om att stärka mötesplatser och stråk i staden.

Det femte temat handlar om digital och klimatsmart kommunikation och mobilitet för både personer och gods.

Det sjätte temat handlar om att minimera resursanvändning med den cirkulära ekonomin som grund och utvecklande av kretsloppstänkande. Det sjunde handlar om smarta integrerade försörjningsystem för den tekniska infrastrukturen såsom energi, vatten, avfall mm.

Det åttonde temat trycker på vikten av att värna gröna, blå och vita värden i staden.

Nytta

Rapporten presenterar ett antal idéer som behöver beaktas i arbetet med planering, utformning, byggande och förvaltning av våra befintliga och framtida städer i samspel med omgivande landsbygd. Det är bara i den verkliga förändringsprocessen ute i kommuner och företag som man kan göra de avtryck som leder till ”framtidens goda stad”.

Det viktiga är att all den kompetens och kunskap som finns hos alla aktörer i offentlig miljö används till positiv förändringskraft. Det behövs ett experimenterande och designorienterat arbetssätt i alla skeden av den komplexa samhällsbyggnadsprocessen.

Fakta

Titel

Attraktiva livsmiljöer och flöden – åtta teman för planering av framtidens goda stad

Författare

Ranhagen, Ulf, Brogren, Maria, Mjörnell, Kristina, Sundberg, Johan, Paska, Daniel, Persson, Anette, Schylberg, Katarina, Pettersson, Jens, Wikström, Ulf, Hägglund, Eva, Lindh, Hampus.

Publiceringsår

2017

ISBN

1102-8254

Annat rapportnummer

IVA-M 486

Kontaktuppgifter författare

ulf.ranhagen@sweco.se

Deltagande organisationer

IVA

Rapportör

Kristina Mjörnell

Kontaktuppgifter rapportör

kristina.mjornell@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2018-06-12