Arbetsguide för återbruk av fastmonterad inredning

I nio steg beskrivs hur man kan öka återbruket av fast kontorsinredning, från kravställning till byggskede. Guiden tar bland annat upp hur man får med återbruksaspekten i förslagshandlingar, projektering, hyresförhandlingar och upphandling.

De centrala stegen i planering och genomförande är:

 1. Formulera tydliga mål och krav för återbruk av byggprodukter.

2. Utför tidigt en inventering och värdering av befintliga byggprodukter.

3. Bevaka återbruk i lokalsökning.

4. Inför återbruk i förslagshandling och förfrågningsunderlag.

5. Bevaka återbruk i hyresförhandling.

6. Planera för återbruk i projektering.

7. Möjliggör återbruk i upphandling.

8. Avsätt tid för demontering.

9. Bevaka återbruk i byggskede och drift.

Nytta

Guiden riktar sig främst till fastighetsägare och arkitekter eftersom dessa aktörer är nyckelaktörer för att nå en hög grad av återbruk i kontorslokaler.

Fakta

Titel

Återbruk av fasta interiöra byggprodukter - Arbetsguide

Författare

IVL Svenska Miljöinstitutet

Rapportör

Åsa Thrysin

Kontaktuppgifter rapportör

asa.thrysin@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-06-11