Är våra trähus fuktiga?

Fukt diskuteras ofta som ett problem men hur ser det faktiskt ut i våra trähus?
Foto: Nina Evensen, Pixabay

Det ställs ökade krav på fuktsäkerhet och deklaration av beständighet och livslängd på byggmaterial. Tidigare litteraturgenomgångar har visat att det är svårt att dra slutsatser om fuktkvot i trämaterial i byggnader eftersom variationen är stor och att fler mätningar på utsatta delar i klimatskärmen behövs.

Omfattande mätningar av fuktkvot, relativ fuktighet och temperatur utfördes i fyra trähus i Falkenberg, Växjö och Skellefteå. Resultaten användes för att beräkna vilken mikrobiell påväxt som kunde förväntas och detta jämfördes med analys av byggmaterial efter tre år.

Resultat

Det finns inget som tyder på att kritiska förhållanden uppkommer i tak eller ytterväggar i välisolerade trähus, framför allt inte i norra Sverige. I fuktiga områden i södra Sverige finns viss risk för påväxt i ytterväggar utan utvändig isolering.

Syllarna i småhusen är placerade torrt men riskerar att fuktas upp under byggnadsskedet eller av vattenstänk utifrån eftersom de ofta sitter oskyddade.

I tre av fyra fall har inläckage av vatten uppmätts men det har inte hunnit orsaka någon påväxt under mättiden.

Nytta

Rapporten ger ett antal rekommendationer, bland annat:

  • På träregelstommen använd utvändig isolering som är mögelresistent och ångöppen
  • Använd vindskydd med verifierade lösningar för skarvar, anslutningar och genomföringar
  • Använd virke med medelfuktkvot på 16 % eller lägre och använd väderskydd under byggnationen
  • Gör fuktberäkningar och utvärdera med avseende på risk för påväxt
Fakta

Titel

Fuktmätningar i fyra trähus

Författare

Olsson, Lars

Publiceringsår

2013

ISBN

978-91-87461-20-0

Annat rapportnummer

SP Rapport 2013:33

Kontaktuppgifter författare

lars.olsson@ri.se

Rapportör

Schander, Matilda

Kontaktuppgifter rapportör

matilda.schander@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2019-11-04