Alternativ för ökad lågriskåtervinning av byggprodukter

I denna studie undersöktes möjligheterna för att öka återvinningen av bygg- och rivningsavfall.

Återvinning av material är centralt för arbetet mot en cirkulär ekonomi. Bygg- och rivningsavfall är en produktkategori i vilken stora volymer hanteras, och det är viktigt att återvinningen av dessa material kan ske med en minimal risk för exponering av farliga kemikalier.

Syftet med denna studie var att undersöka möjligheterna för en ökad återanvändning av bygg- och rivningsavfall, utan ökad risk för negativa effekter på människor och djur till följd av återvinning av oönskade farliga kemikalier. Inom ramen för denna studie undersöktes produktgrupperna PVC-golv, gips, planglas och EPS-plattor utifrån nuvarande kunskaper om återvinningsmetoder för byggvaror och kemiskt innehåll. Som grund till undersökningen var främst en litteraturstudie och intervjuer med relevanta aktörer. 

Resultat

Av de fyra produktkategorier som har studerats i denna studie är återvinningen av EPS-isoleringsmaterial den som har högst klimatbesparingspotential, fastän det finns problem att lösa avseende kostnadseffektiva transporter.

En annan lärdom ifrån denna studie är att det huvudsakliga hindret för att öka återvinningen av byggprodukter framstår vara höga kostnader för selektiv rivning och finsortering, jämfört med konventionella metoder för avfallsbehandling. Återvinningen av byggprodukter skulle kunna ökas med hjälp av ekonomiska instrument.

För utvärdering av miljöpåverkan av kemikalier i återvunna byggprodukter krävs ett livscykelperspektiv på risk, och riskbedömningsverktyg förefaller inte vara lämpliga för ändamålet.  

För bedömning av potentiell risk ifrån kemikalier i återvunna material krävs kunskaper om, eller en uppskattning av, det kemiska innehållet. Lågexponerande applikationer kan vara ett lämpligt alternativ för material som innehåller utfasningskemikalier.

Nytta

Kunskaperna ifrån denna studie bidrar till ökade förutsättningar för ett säkert återanvändande av bygg- och rivningsprodukter, vilket i förlängningen stöttar arbetet mot en cirkulär ekonomi inom byggbranschen.

En annan fördel med ökad återanvändning är rent ekonomiska vinster. Kunskaperna som denna studie bidrar med leder också till ett förbättrat arbete inom byggbranschen mot målet Giftfri Miljö.

Fakta

Titel

Options for increased low-risk recycling of building products

Författare

Palm Cousins, Anna; Stare Lins, Malin; Stenmarck, Åsa;Youhanan, Lena

Publiceringsår

2016

Annat rapportnummer

B 2269

Deltagande organisationer

Miljöfonden, Sveriges Ingenjörer, Stiftelsen IVL

Rapportör

Filip Sandkvist

Kontaktuppgifter rapportör

IVL Svenska Miljöinstitutet, Box 210 60, 100 31 Stockholm
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2018-06-12