Affären Gårdsten - Var förnyelsen lönsam?

Tio år efter renoveringsstarten av Gårdsten gjordes en utvärdering. Den visade att samhällsnyttan var större än företagsinvesteringen.
Foto: Gårdstenbostäder

Omvandlingen av bostadsområdet Gårdsten startade 1996 med en medveten strategi att omvandla ett bostadsområde som kännetecknades av drygt 2000 tekniskt nergångna lägenheter, hög vakans och en stigmatisering av de boende. Målet var att skapa en väl fungerande stadsdel.

Gårdsten har varit föremål för omfattande uppmärksamhet och flera kartläggningar och utvärderingar. En pusselbit har dock saknats i form av det ekonomiska utfallet. Utvärderingen av ekonomin utförs i två steg. Först görs en rent företagsekonomisk utvärdering där värdet av alla ekonomiska insatser från koncernen Framtiden ställs mot det marknadsvärde som skapats vid årsskiftet 2006/2007. Efter detta sker en samhällsekonomisk bedömning där värdet av minskad arbetslöshet, minskad kriminalitet etc. uppskattas och räknas om till ett kapitalvärde per 2006/2007. Avslutningsvis vägs det företagsekonomiska resultatet samman med det samhällsekonomiska.

Resultat

I utvärderingen överstiger den samhällsekonomiska vinsten väl den företagsekonomiska förlusten. Investeringarna ger ett underskott på i storleksordningen 150 till 250 miljoner kronor givet att företaget vid årsskiftet 06/07 värderas till drygt 600 miljoner kronor som företag.

Av de slutsatser som dras kan särskilt följande framhållas: Omvandlingen av Gårdsten är lönsam främst därför att människor kommit i arbete och att samhällsbygget är uthålligt. Lönsamheten förbyts i minus om det uppbyggda sociala kapitalet eroderar.

Uttryckt på ett annorlunda sätt så är det sannolikt inte lönsamt att enbart byggnadstekniskt förnya miljonprogramsområden som Gårdsten. Det krävs ett flertal systematiska åtgärder för att bygga ett hållbart samhälle.

Nytta

Utöver ett enkelt sätt att beräkna vinsten visar studien nyttan av sociala insatser i en renoveringssituation.

Fakta

Titel

Affären Gårdsten - Var förnyelsen lönsam?

Författare

Lind, Hans och Lundström, Stellan och Lind, Hans

Publiceringsår

2008

Rapportör

Bengtsson, Lovisa

Kontaktuppgifter rapportör

lovisa.bengtsson@sust.se

Byggårsintervall start

1997

Byggårsintervall stopp

2005
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-04-17