10 punkter för bättre inomhusluft

Artikeln behandlar inomhusluftens kvalitet som begrepp och tar upp svårigheterna att tydligt definiera god luftkvalitet och att mäta luftkvalitet. Dels behandlas myndigheternas krav och råd, dels andra riktlinjer.

En av många viktiga egenskaper hos en byggnad är dess inomhusmiljö, som bland flera delfaktorer påverkas av luftens kvalitet. Det är ett grundläggande krav att det inte får förekomma föroreningar vid halter som är skadliga, och det är rimligt att kräva att luften inte ska upplevas som instängd och ofräsch. Vilken luftkvalitet en viss inomhusmiljö får beror i grunden dels på hur kraftig alstringen av luftföroreningar, dels på i vilken takt föroreningarna förs bort med hjälp av ventilationen. I denna artikel gör en översiktlig genomgång av de krav och råd som ges från myndigheterna samt annan vägledning för bra luftkvalitet inomhus. 

Resultat

Artikeln summerar gälande krav och råd beträffande inomhusluftens kvalitet, samt pekar på vägledning syftande till att reducera eller eliminera förekomsten av skadlig föroreningsalstring, exempelvis från fuktskador och bristfällig städning. Artikeln summerar konkreta riktvärden från Folkhälsomyndigheten, Världshälsomyndigheten, Naturvårdsverket och Energi & Miljötekniska Föreningen, när det gäller acceptabla halter av radon, koldioxid, formaldehyd, kvävedioxid, partiklar och ozon.

Nytta

Aktörer i byggbranschen, såsom beställare och deras konsulter samt entreprenörer erbjuds en orientering om gällande föreskrifter beträffande inomhusluftens kvalitet – en av flera viktiga egenskaper hor en byggnad. Även tillsynsmyndigheternas arbetsmiljö och miljöinspektörer kan ha nytta av denna sammanställning.

Fakta

Titel

10 punkter för bättre inomhusluft

Författare

Anders Lundin, Lars Ekberg

Publiceringsår

2017

Tidskriftstitel

Energi & Miljö

Tidsskriftsnummer

Nr. 10, oktober 2017

Kontaktuppgifter

anders.b.lundin@bredband.net, lars.ekberg@cit.chalmers.se

Rapportör

Lars Ekberg

Kontaktuppgifter rapportör

lars.ekberg@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2017-12-29