Vad är hållbart byggande?

Begreppet hållbarhet hör vi idag i många olika sammanhang; hållbar konsumtion, hållbar livsstil och hållbar samhällsutveckling är några exempel. Men vad innebär egentligen begreppet hållbarhet på ett övergripande plan och vad betyder mer specifikt hållbart byggande? Här reder vi ut begreppen.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-01-30

Hållbart byggande för tankarna till en konstruktion som ska vara hållbar, det vill säga klara en viss belastning och användning utan att gå sönder; med andra ord hållbarhet på ett bokstavligt plan. Men det utvidgade begreppet hållbarhet omfattar betydligt mer än bara fysisk hållbarhet; det handlar om att leva på ett sätt som inte tömmer ut naturresurser och i längden ödelägger klimat och miljö.

Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samverkar

Den amerikanske miljövetaren Lester Russel Brown anses ha myntat begreppet hållbar utveckling (sustainable development) som blev känt 1987 i samband med FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”. Kommissionen som leddes av den dåvarande norska statsministern Gro Harlem Brundtland, slog fast att det är omöjligt att skapa hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt om naturresurser och miljö samtidigt överexploateras och utarmas.

Hållbar utveckling beskrevs därför i Brundtlandrapporten som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Definitionen förutsätter alltså att de tre dimensionerna av hållbarhet – ekologisk, ekonomisk och social – samspelar och balanserar varandra.

Hållbarhetsmålen finns i Agenda 2030

Vid FN:s toppmöte 2015 antogs handlingsplanen Agenda 2030 med 17 globala mål för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling för världen. I juni 2018 antog regeringen en handlingsplan för hur Sverige ska uppnå målen i Agenda 2030. Handlingsplanen fokuserar på jämlikhet och jämställdhet, ett hållbart samhälle, en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, ett starkt näringsliv med hållbart företagande, en hållbar och hälsosam livsmedelskedja samt kunskap och innovation.

Boverket ger vägledning

Boverket arbetar för hållbart byggande och förvaltning och lyfter fram flera aspekter på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Här är ett antal exempel:

  • Ekologisk hållbarhet: Byggnaders miljöpåverkan ska bedömas i ett livscykelperspektiv, ekosystemtjänster ska förvaltas och fastigheter anpassas för klimatförändringar. Energi (helst förnybar), vatten och andra naturresurser ska användas effektivt, resursbesparande och miljöbesparande. Avfall ska återcirkuleras i så hög grad som möjligt för att minimera påverkan på miljö och hälsa.
  • Ekonomisk hållbarhet: Det ska finnas förutsättningar att bygga bostäder till rimliga kostnader. Genom att sikta på en cirkulär ekonomi som bygger på återvinning och återanvändning, skapas kretslopp som gör det möjligt att hushålla med resurserna mark, vatten, energi och olika råvaror.
  • Social hållbarhet: Människor ska inte utsättas för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer, radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. Byggnader ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder och miljön som helhet ska vara god och erbjuda både skönhetsupplevelser och trivsel.

Informationsstöd vid byggande och renovering

Hållbart byggande är med andra ord mycket mer än robusta material och en hållfast konstruktion, även om det givetvis också spelar in; det är sannolikt både ekonomiskt och ekologiskt mer fördelaktigt att satsa på byggnader som används i många år, än att riva och bygga nytt med korta intervall.

Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB, är ett uppdrag från Boverket på regeringens initiativ. På www.ichb.se finns guider och ett stort antal forskningsrapporter och artiklar om hållbart byggande och renovering. Informationen är kostnadsfri, kvalitetssäkrad och annonsfri för att på bästa sätt stötta småhusägare, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att satsa på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet vid byggande och renovering.

Text: Madeleine Appelgren