TV-kameran avslöjar rörens hemligheter

Tröga avlopp, läckage eller installationer som strular – att hålla koll på fastighetens rörsystem är inte det lättaste för fastighetsägare och bostadsrättsföreningens styrelse. Men med en miniatyrkamera går det att inspektera rören från insidan och därmed få underlag för underhåll och renovering.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-07-01

”Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet” är en drygt 30-sidig handbok som innehåller det mesta en fastighetsägare behöver veta för att beställa en inspektion av husets rör.

Felsökning i alla typer av rör

Metoden att sända ner TV-kameror i rör kan användas i felsökning och inspektioner allt från större anslutnings- och samlingsledningar till golvbrunnar, tvättställ och diskbänkar ner till bara 30 mm i diameter. Filmerna lagras på en inspelningsenhet där även muntliga kommentarer från sakkunniga kan läggas in – något som kan vara till stor hjälp för en ovan betraktare som behöver sätta sig in hur rören ser ut på insidan.

Inspektion kan förebygga vattenskador

Det kan t ex vara klokt att låta inspektera nyinstallerade ledningar innan de tas i bruk – kameran avslöjar om stenar, flytspackel eller annat byggmaterial hamnat i ledningarna eller om de lutar åt fel håll någonstans. Allt sådant försämrar installationens funktion och kan i längden ge problem med driftsstörningar och missnöjda brukare.

Underhållsinspektion av rörledningar kan ge underlag för att planera reparationer eller byte av avloppsrör som är skadade. På så sätt behöver man inte vänta med utbyte av rören till dess skadorna visar sig genom t ex ett ökat antal vattenskador.

Fyra kategorier av TV-inspektion av ledningar

Felsökning 

Filmning av ledning sker efter återkommande driftstörningar. Prioriteringen är att snabbt finna orsaken till ett problem för att omedelbart åtgärda felet. Ledningssystemet ska inte högtrycksspolas inför filmning.

Besiktning av funktion

Filmning görs för att konstatera ledningens funktion, t ex för att kartlägga omfattning av påbyggnad och sedimentering. Denna undersökning sker när ledningsägaren önskar information om systemets driftstatus. Ledningssystemet ska inte högtrycksspolas inför filmning.

Besiktning av kondition

Filmning sker för att få en insikt i ledningens kondition inför en eventuell ombyggnad eller renovering. Kraven är högre än vid felsökning. Kameran ska alltid ha färgbild och om möjligt funktioner som t ex vridbart huvud för att ledningen ska kunna inspekteras på bästa sätt. Ledningssystemet ska högtrycksspolas inför filmning. Vid behov ska mekanisk rengöring utföras.

Slutbesiktning

Filmning av nylagda avloppsledningar samt renoverade rörledningar sker i syfte att lokalisera eventuella observationer i form av rörskador och produktionsfel samt utgör även kontroll att ledningen är ren från byggrester mm. Ledningssystemet ska spolas inför filmning. Besiktningsfilmning ska inte utföras av den entreprenör som utför nyläggning/renovering av ledningar.

Källa: Handbok för TV-inspektion av avloppsledningar inom fastighet, SVTF

Vad är vad i avloppet?

 Då man som fastighetsägare sänder ut ett förfrågningsunderlag för anbudsräkning eller genomför en entreprenad kan det vara bra att veta vad de olika delarna i ett avloppssystem heter. Här kommer några ord som kan vara bra att kunna. För de som vill förkovra sig mer rekommenderas att gå in på www.tnc.se där det finns länkar vidare till Rikstermbanken.

 • Anslutningsledning. Avloppsledning som ansluter avloppsenhet till samlingsledning.
 • Allmän VA-anläggning. En VA-anläggning som betjänar bostadshus eller annan bebyggelse och som drivs av kommun eller, om den drivs av annan, förklarats för allmän enligt lag.
 • Dräneringsvatten. Vatten som avleds genom dränering.
 • Dagvatten. Tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, t ex regnvatten, smältvatten, spolvatten, framträngande grundvatten.
 • Förbindelsepunkt. Punkt där fastighets installationssystem är kopplat till en leverantörsledning.
 • Luftningsledning. Ledning för tryckutjämning i och luftning av avloppsledningar.
 • Samlingsledning. Avloppsledning till vilken två eller flera anslutningsledningar anslutits.
 • Servisledning. Ledning som sammanbinder byggnad eller fastighet med förbindelsepunkt.
 • Spillvatten. I regel förorenat vatten från hushåll, industriell tillverkningsprocess, arbetsplats, serviceanläggningar mm.
 • VA-Installation. Inom fastighet beläget ledningsnät för vatten och avlopp draget från förbindelsepunkt samt anordning förbunden med sådant ledningsnät.
 • ”Stam”. Fackuttryck för stående ledningar i fastigheter. Finns inte med i TNC:s nomenklatur för avloppsledningar.
 • ”Groda”. Fackuttryck för spillvattenledningar i badrumsgolv. Finns inte med i TNC:s nomenklatur för avloppsledningar

 Källa: Handbok för TV-inspektion av avloppsledningar inom fastighet, SVTF.

”Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet” är ett samarbete mellan entreprenörer i Sveriges TV-inspektionsföretags Förening, STVF, Branschföreningen Relining i Fastigheter, BRiF samt Fastighetsägarna, SABO och VVS Företagen. SBUF har bidragit till finansiering av projektet.