Studie visar stora vinster för renoveringar med hjälp av få åtgärder

En ny studie visar att sex åtgärder kan minska de totala renoveringskostnaderna inom miljonprogrammet med 25 % och samtidigt uppnå 15% energieffektivisering. Dessutom har en helt ny yrkesgrupp för effektiva materialleverenser som stor besparingspotential.
Publicerat: 2018-10-02

Sex renoveringslösningar kan tillsammans minska de totala renoveringskostnaderna inom miljonprogrammet med 25 procent – och samtidigt minska energianvändningen med 15 procent. Det visar en studie som Sustainable Innovation genomfört i samarbete med SABO och HBV.

Få åtgärder men stor effekt

De sex åtgärderna rör områdena badrum, materialleveranser, fasader, hissar, kompletteringsbyggnader och entreprenörsval. Totalt sett kan lösningar inom dessa områden vid full tillämpning ha potential att minska byggkostnaderna för renoveringen av miljonprogrammet med 41 miljarder kronor och energiförbrukningen med 260 gigawattimmar om året. Fortfarande återstår nämligen att renovera kring 165 000 miljonprogramslägenheter i landet.

– I studien visar vi att några få åtgärder kan ge väldigt stora effekter, både ekonomiskt och energimässigt. Då finns det dessutom fortfarande många åtgärder kvar att undersöka, säger Thomas Sundén, vd på energiforskningsföretaget Sustainable Innovation.

Ny yrkesgrupp på byggen

Studien fullföljs nu genom att parterna påbörjar upphandlingsarbete inom flera av de områden som studien pekar ut som realiserbara. Ett av de projekt man nu går vidare med handlar om materialleveranser.

– Målet där är att en ny yrkesgrupp ska leverera materialet till den plats där hantverkaren ska montera materialet. Den yrkesgruppen ska också ta hand om emballage och annat som kan behöva förberedas. Motivet är att hantverkaren bara ska behöva lägga sin tid på det hen är bäst på, berättar Stefan Björling, renoveringsexpert på SABO. 

Detta mot bakgrund av siffror från VVS Företagens rapport "Arbetstidens användning vid VVS-montage" som visar att hantverkare endast lägger 13% av sin arbetstid på hantverk och 52% på förberedelser och 32% på tidsförluster. Sammantaget ger detta de ingångsvariabler som genomförbarhetsstudien siktar till att effektivisera.

Bakgrund

Sveriges ca 1,6 miljoner hyresrätter innehar en total area av 166 miljoner kvm. Ca hälften av dessa hyreslägenheter återfinns inom allmännyttans 330 bostadsföretag varav ca 165 000 lägenheter i miljonprogrammet återstår att renovera.

Enligt Energimyndighetens rapport "Energistatistik för flerbostadshus 2016" var energiförbrukningen (värme och varmvatten) för flerbostadshus byggda under miljonprogramsåren ca 140 kWh/m2/år. Med en beräknad snittstorlek på 75m2 har de 165 000 lägenheter inom miljonprogrammet som återstår att renovera därmed en energiförbrukning av ca 1.74TWh/år. Renoveringskostnaderna av dessa 165 000 lägenheter beräknas av SABO till ca 165 miljarder kronor.

Resultat

Genomförbarhetsstudiens målsättning har varit att utreda hur de identifierade lösningarna, enskilt eller i grupp, väsentlig kan minska de totala renoveringskostnaderna inom miljonprogrammets bostadsbestånd med 25 % från dagens nivå för att möjliggöra en hållbar renovering av beståndet.

En av studiens prioriterade delmål har vidare varit att utreda lösningarnas energieffektiviseringspotential. Detta för att hitta fram till lösningar som både kan minska byggkostnaderna och öka energieffektiviteten vid renovering av flerbostadshus under beaktande av att de arkitektoniska värdena inom beståndet tillvaratas.

Läs mer i slutrapporten som finns i länken här intill artikeln.