Stora aktörer integrerar ekosystemtjänster

TEMA: EKOSYSTEMTJÄNSTER. Riksbyggen, NCC och Bonava är tre stora aktörer som valt ett integrera ekosystemtjänster i bostadsbyggandet. Här berättar Karolina Brick, Riksbyggen, Charlotte Bejersten Nalin, NCC och Mats Nissling, Bonava.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2018-02-28

Hänsyn till natur och miljö i stadsbyggnadsprocessen borgar för långsiktig hållbarhet. Att bevara gröna stråk, anlägga gröna tak, bygga dammar, skapa odlingsmöjligheter och plantera blommande växter, buskar och träd, är några exempel på hur det konkret går att arbeta med ekosystemtjänster.

Stora aktörer ser möjligheter

Riksbyggen, NCC och Bonava är tre stora aktörer som valt ett integrera ekosystemtjänster i bostadsbyggandet.

– När vi bygger bostäder är det ofta i tätbebyggda miljöer, där behovet av ekosystemtjänster är stort och här har vi möjlighet att bidra på ett positivt sätt. I våra projekt kan vi bevara och förstärka de befintliga värden som ekosystemtjänsterna bidrar med på platsen. Det går även att tillföra och öka värden som det finns behov av, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Riksbyggens har eget analyssystem

Riksbyggen har tillsammans med Sweco tagit fram ett eget system för analys av ekosystemtjänster som används vid markförvärv av projektledare, hållbarhetsspecialist och ibland även landskapsarkitekt.

Riksbyggens system för ekosystemtjänster, belönat med Miljöstrategipriset 2015, är sedan 2017 del av ett större hållbarhetsverktyg som även inkluderar energi, material, inomhusmiljö, sociala aspekter och etablering. Vid årsskiftet 2017/2018 hade metodiken använts vid 236 olika byggprojekt.

– Vårt krav är att summan av ekosystemtjänstvärden efter ett genomfört projekt inte får understiga de värden som fanns på platsen från början. Helst ska vi hitta en nivå där vi når ett bättre resultat när vi är färdiga. Om vi inte klarar det, ska vi antingen låta bli att köpa marken, eller så behöver vi genomföra fler åtgärder för att bevara, förstärka, kompensera eller addera ekosystemtjänstvärden, säger Karolina Brick.

NCC ger staden gröna väggar

Även NCC arbetar för att få in ekosystemtjänster i bygg- och renoveringsprocesser och har medverkat i projektet C/O City som utvecklat metoder och verktyg för hantering av ekosystemtjänster. Bland annat försågs fastigheter med gröna väggar och tak som studieobjekt inom området klimatanpassning av stadsmiljö.

– Genom en klimatanpassad och grönskande utemiljö skapar vi bättre livsmiljöer och långsiktigt hållbara lösningar, säger Charlotte Bejersten Nalin, hållbarhetsstrateg NCC Building, som understryker att det är svårt att exakt beräkna värdet av naturbaserade lösningar.

– Vegetation bidrar till biologisk mångfald och svalkar byggnader så att behovet av fjärrkyla minskar. Grönskan tar också hand om vatten vid skyfall och skyddar mot översvämning, samtidigt som den får människor att må bra. Inte minst vid renovering i miljonprogramsområden har utemiljöerna visat sig vara mycket viktiga för att skapa trygghet och delaktighet för alla som bor i området.

Bonava börjar redan vid markanvisning

För Bonava börjar planeringen av ekosystemtjänster vid markanvisningar och tävlingar och följer därefter med genom utvecklingsfas, försäljningsprocess och produktion. När projektet är färdigt, lämnas en skötselanvisning över till brukaren.

– Vårt hållbarhetsarbete utgår från ett holistiskt perspektiv där social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet ska samverka, säger Mats Nissling, projektchef, Bonava.

Positiva effekter av biotoptak

I C/O City-projektet i Norra Djurgårdsstaden använde sig Bonava av verktyget Grönytefaktor för kvarter i ett samarbete med NCC. I kvarteret Stora Sjöfallet byggdes bland annat ett biotoptak. Eftersom det har en djupare växtbädd och är mycket frodigare än ett sedumtak, innehåller det betydligt fler livsmiljöer för fåglar och insekter.

– Biotoptak bidrar även till bullerdämpning, samtidigt som den större bladmassan binder in luftföroreningar och bidrar till att jämna ut temperaturen i området, säger Mats Nissling.

Läs mer om beräkningsverktyget "Grönytefaktor för kvartersmark" som användes i projektet C/O City i Norra Djurgårdsstaden i rapporten "Urbana ekosystemtjänster – Låt naturen göra jobbet", se pdf.