Stöd och bidrag 2019 för hållbart byggande och renovering

Här är en sammanställning av bidrag som finns att söka under 2019 för småhusägare, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och organisationer som planerar för framtiden.
Pengar Foto: Mostphotos
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-08-22

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Bidragsgivare: Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Vem kan söka: Stöden kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till bostäder i flerbostadshus och småhus om upplåtelseformen är hyresrätt. 

Storlek på bidraget: Högsta möjliga belopp per kvadratmeter boarea varierar från 4 800 kr–7 100 kr. Mer information om stödnivåer i länken nedan.

Övrigt: Stöd får bara lämnas om boendekostnaderna blir rimliga. Mer information om normhyror i länken nedan.

Läs mer: https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-for-hyresbostader-och-bostader-for-studerande/

Stöd till ny- och ombyggnad av ickestatliga kulturlokaler

Bidragsgivare: Boverkets enhet för Styrmedel och Fastighetsekonomi

Vem kan söka: Huvudman för en kulturlokal som ägs och drivs av någon annan än staten, t.ex. museer, teater- och konsertlokaler och konsthallar. Länsmuseer är prioriterade

Storlek på bidraget: Bidraget kan ges med högst 30 procent av den godkända kostnaden för nybyggnad. För övriga projekt kan bidrag ges med högst 50 procent av den godkända kostnaden.

Övrigt: Åtgärder som kan få stöd är bl.a. energieffektivisering, miljöförbättring och förbättringar i tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Bidrag söks hos Boverket senast den 30 september varje år. 

Läs mer: https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/kulturlokaler---icke-statliga/

Investeringsstöd till solceller

Bidragsgivare: Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Ansökan går via Boverkets E-tjänster

Vem kan söka: Alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Det är den aktör som står för investeringen av solcellssystemet som ska göra ansökan.

Storlek på bidraget: Maximalt 20 procent av de totala installationskostnaderna inklusive arbetskostnader. Solcellsstödet kan inte kombineras med andra offentliga stöd, t e x rotavdraget. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor.

Övrigt: Fr o m 1 januari 2019 är kravet på uppföljning borttaget – anläggningens innehavare behöver alltså inte längre rapportera in uppgifter om årlig elproduktion. För att investeringsstödet ska utbetalas måste installationen vara slutförd senast den 31 december 2020.

Läs mer: https://www.energimyndigheten.se/fornybart/stod-och-bidrag-pa-fornybartomradet/

Investeringsstöd för energilagring i hemmet

Bidragsgivare: Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Ansökan går via Boverkets E-tjänster eller via anmälningsblankett på Energimyndighetens hemsida.

Vem kan söka: Privatpersoner som vill lagra egenproducerad el i batterilager.

Storlek på bidraget: Högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kr. Bidraget går inte att kombinera med annat offentligt stöd, t.ex. rotavdrag.

Övrigt: Energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Installationen ska ha påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och slutförts senast 31 december 2019.

Läs mer: https://www.energimyndigheten.se/fornybart/stod-och-bidrag-pa-fornybartomradet/

Miljöstudier inför en energieffektiv investering

Bidragsgivare: Energimyndigheten, medfinansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Nationella regionalfondsprogrammet. Bidraget kan sökas via Sveriges regionala energikontor som kan ge stöd vid en ansökan.

Vem kan söka: Små och medelstora företag, t.ex. bostadsrättsföreningar.

Storlek på bidraget: Små företag kan få stöd med högst 70 procent av den totala projektkostnaden.

Övrigt: Stödet är inte till för att bekosta en investering, utan för att finansiera studien inför en eventuell investering för lägre energianvändning. 

Läs mer: https://www.energimyndigheten.se/nrp/stod-till-studier-infor-energieffektiva-investeringar/

Planeringsbidrag inför EU-projekt

Bidragsgivare: Energimyndigheten.

Vem kan söka: Små och medelstora företag, universitet, högskolor, institut, kommuner och icke vinstdrivande organisationer som är behöriga att ansöka om projekt inom EU-program med inriktning på hållbar energi. 

Storlek på bidraget: Varierar beroende på projektansökan.

Övrigt: Arbetet med en projektansökan till ett EU-projekt kan vara tidsödande. För att göra det möjligt för fler svenska aktörer att delta ger Energimyndigheten stöd i form av ett så kallat planeringsbidrag.

Läs mer: https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/internationella-insatser/eu-program-for-energi/planeringsbidrag/

Installation av laddstation för elbil eller laddhybridbil – privatperson

Bidragsgivare: Naturvårdsverket.

Vem kan söka: Privatpersoner.

Storlek på bidraget: Bidraget täcker 50 procent av kostnaderna för laddboxen samt 50 procent av installationskostnaden, t.ex. framdragning av el. Maxbelopp är 10 000 kr per fastighet. 

Övrigt: Ansökan om bidrag ska göras efter att laddstationen har installerats, dock senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts. Den som söker bidrag, måste äga eller ha nyttjanderätt till fastigheten där laddstationen installeras.

Läs mer: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/laddstation-elfordon/

Stöd till laddstationer – bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, organisationer m fl

Bidragsgivare: Naturvårdsverket.

Vem kan söka: Bidraget kan ges till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra organisationer för installation av laddningsstationer som används av anställda/boende/medlemmar själva.

Storlek på bidraget: Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddningspunkt.

Övrigt: Detta bidrag gäller laddningspunkter som installeras tidigast 15 juli 2019. Ansökan kan lämnas in efter att installationen utförts. 

Läs mer: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Icke-publik-laddinfrastruktur/

LIFE – EU:s ekonomiska verktyg för miljön

Bidragsgivare: EU-kommissionen.

Vem kan söka: Juridiska personer, organisationer och företag.

Storlek på bidraget: Varierar beroende på projekt, men upp till 55–60 procent av den totala projektkostnaden för ett miljö-, klimat- eller naturprojekt. Under 2016 delades totalt ca 2,5 miljarder kr ut.

Övrigt: LIFE är EU: s finansiella instrument för miljö, naturvård och klimatåtgärder. Bidrag delas årligen ut till projekt i medlemsländerna, bl.a. för att energieffektivisera byggnader och åtgärder för att förvalta och förbättra status för biologisk mångfald.

Läs mer: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Sok-EU-finansiering/EUs-miljoprogram-LIFE/

Radonsanering

Bidragsgivare: Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Vem kan söka: Fastboende husägare

Storlek på bidraget: 50 procent av skälig kostnad för åtgärder, dock högst 25 000 kr. Bidrag under 2 000 kronor betalas inte ut.

Övrigt: Radonmätning bör ske 1 oktober – 30 april. Bidrag lämnas inte för åtgärder som påbörjats innan ansökan inkommit till länsstyrelsen. Om rotbidrag söks för samma åtgärd, kan radonbidrag endast sökas för materialkostnaden.

Läs mer: https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/radonbidrag/

 Bidrag till kulturmiljövård

Bidragsgivare: Riksantikvarieämbetet. Ansökan om bidrag sker hos kulturmiljöfunktionerna vid respektive länsstyrelse. Kontakta länsstyrelsen i aktuellt län för mer information om hur man söker bidraget.

Vem kan söka? Enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag som ska göra kulturmiljövårdande insatser.

Övrigt: Exempel på projekt som kan få bidrag är vård av värdefulla kulturmiljöer, att i samhällsplaneringen ta tillvara kulturhistoriska värden och arkeologiska undersökningar vid bostadsbyggande

Läs mer: https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/kulturmiljovardsanslaget/

Bidrag till husrenovering för gamla hus 

Bidragsgivare: Riksantikvarieämbetet.  På hemsidan raa.se finns anvisningar om hur du kan söka bidrag för husrenovering.

Vem kan söka? Enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag som ska göra kulturmiljövårdande insatser.

Läs mer: https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-och-svar/bidrag-och-forskningsmedel/

TIPSA OSS OM FLER STÖD & BIDRAG!

Känner du till fler sätt att stötta hållbart byggande och renovering? Tipsa oss då gärna genom att mejla till kontakt@ichb.se så skapar vi här tillsammans en lista för ekonomisk och rådgivande hjälp.