Samverkan i Björkhagen – grön väg för klimatsäkring

När Stockholmshem skulle rusta upp fastigheter i Björkhagen, fick hyresgästerna vara med och säga sitt. Samtidigt inleddes en process för att stärka ekosystemtjänster och klimatsäkra området. – Vi jobbar för framtiden, säger Ulf Gustavsson, Hyresgästföreningens ordförande i området.
En upprustning av utemiljön med mer grönska kan både öka trivseln för de boende och skydda fastigheten mot översvämning.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2020-03-04

Kvarteren Skyfallet och Skydraget i Stockholmsförorten Björkhagen med 170 lägenheter i nio smalhus, byggdes åren 1948–52. Husen är tidstypiska och numera K-märkta med gul-klassning, vilket innebär att de är viktiga för stadsbilden och att exteriören inte får ändras hur som helst.

– Här finns mycket kulturhistoria. Familjerna som flyttade in fick varmvatten, kök och tvättstuga. Idag är de boende till övervägande del äldre, men ett generationsskifte är på gång, berättar Anders Dahlgren, projektledare utemiljö på Stockholmshem när upprustningen i Björkhagen inleddes.

Upprustning av grönytor 

Under 2010-talet påbörjade Stockholmshem en upprustning av husen med fasadrenovering, nya energieffektiva fönster, återvinning av frånluftsvärme och byte av husstammar och el i lägenheterna. Åtgärderna ledde till planer på en upprustning av även utemiljön. I kvarteren fanns sedan tidigare stora träd och mycket grönska som bidrar till bland annat bullerdämpning, djurliv och absorption av regnvatten – dock inte tillräckligt.

– Grönytor har försvunnit i takt med att omgivningen förtätats. De måste ersättas om området ska klara ett skyfall. Björkhagen är byggt på gammal sjöbotten och ligger i riskzonen för översvämning vid så kallade hundraårsregn som väntas bli vanligare på grund av klimatförändringen, säger Anders Dahlgren.

Dialog med hyresgästerna

Boendedialog med enkäter och stormöten ligger till grund för den upprustning av gårdarna som inleddes 2017.

– En tredjedel av de drygt 170 medlemmarna har svarat på enkäter och vi har också haft flera informationsmöten i kvarterslokalen. Det har gjort att folk engagerat sig i utemiljön, det blir en löpande dialog och jag får ofta frågor av grannarna, berättar Ulf Gustavsson, ordförande i Hyresgästföreningen Björkhagen och själv bosatt kvarteret Skydraget.

De boende har skickat in en mängd förslag på hur gårdarna kan utvecklas – allt från fler bänkar och bättre belysning till porlande vatten, odlingsplatser och mer blommande växter.

Klimatsäkring för 100-årsregn

Ulf Gustavsson, aktiv i Hyresgästföreningen Björkhagen. Foto: Madeleine Appelgren.

Under 2018 kartlades kvarterens kapacitet för att ta hand om dagvatten, samtidigt som utemiljön inventerades med hjälp av verktyget grönytefaktor, GYF. 

Upprustningen av Skyfallet och Skydraget är ett pilotprojekt i samarbete med Stockholms stad och projektet C/O City som tagit fram verktyg för hållbar stadsutveckling. Samarbete över kvartersgränser är en grundläggande tanke.

– Alla vi som jobbar med detta, brinner för Björkhagen och det finns också ett växande intresse från nästa generation, säger Ulf Gustavsson.

Första etappen med dränering av fastigheterna har slutförts och till år 2023 ska kvarteren Skyfallet och Skydraget vara klimatsäkrade för eventuella 100-årsregn. Runt husen har då den biologiska mångfalden ökat, grönskan svalkar sommartid, de boende kan odla i närområdet och det ska finnas bättre möjligheter att umgås i en vacker utemiljö.

 

Fakta om ekosystemtjänster:

Naturens tjänster får livet att fungera

Pollinerande insekter som fjärilar är ett exempel på livsviktiga ekosystemtjänster. Foto: Pixabay.

Grönska i bostadsområden gynnar biologisk mångfald och är också nödvändig för att dagvatten ska absorberas – ekosystemtjänster som är viktiga för att skapa långsiktig hållbarhet.

 Ekosystemtjänster är enkelt uttryckt alla de tjänster som naturen förser oss med alldeles gratis. Därför är det lätt att ta dem för givna och det är ofta inte förrän de drabbas av störningar som vi förstår hur ovärderliga de är. Ekosystemtjänster brukar delas in i fyra kategorier:

  • Stödjande tjänster: grundläggande system som solens energi, fotosyntes, luft och atmosfär, vattnets kretslopp, jordens cirkulation av näringsämnen och biologisk mångfald.
  • Försörjande tjänster: livsmedel och produkter som odlade och vilda växter, kött, fisk, trä, naturfiber, örter och genetiska resurser.
  • Reglerande tjänster: naturens luft- och vattenrening och bullerreducering, naturlig sjukdoms- och skadedjursreglering, erosionsskydd, pollinering, fröspridning, jordens bördighet och livsmiljöer för nya generationer.
  • Kulturella tjänster: rekreation, andliga värden, estetik och kultur- och naturarv.

Text: Madeleine Appelgren