Samarbetet var styrkan i Lineros energirenovering

I EU-projektet Cityfied samverkade flera aktörer i renoveringen av bostadsområdet Linero i Lund. Energieffektivisering, bra dialog med de boende och att hyrorna kunde hållas nere var några av ingredienserna i det lyckade projektet.
Grönmålad port med trädörr i flerbostadshus. En av åtgärderna när man renoverade Linero i Lund var att fräscha upp fasad och bygga nya portar. LKF, IVL, Lunds kommun och Kraftringen samarbetade i det EU-finansierade projektet Cityfied. Foto: Tobias Sterner
Anna-Klara Aspegren, publicerad på Renoveringsinfo.se, 2016 / Marit G Engstedt 2020
Publicerat: 2020-02-07

Det var Lineros tur nu. Sjuttiotalsområdet i Lunds östra utkant ritades av ”husarkitekten” Sten Samuelson på Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) och uppfördes under 1969 till 1972. De två kvarteren Havamal och Eddan ligger på varsin sida utmed genomfartsgatan Vikingavägen och det var bland annat buskagen och carportarna just där som tidigare skapade en upplevd otrygg miljö i området.

Vattenskador och otrygghet

LKF fattade renoveringsbeslutet utifrån nöjd-kund-index som visade på många brister i området, både tekniska och sociala.
– Sedan 2007 pekade statistiken för försäkringsskador, främst orsakade av vattenläckor, rakt upp. Otrygghet var ett annat problem för de boende. Vi behövde på flera plan göra omfattande åtgärder. Men samtidigt var detta ett område med Lunds lägsta hyror och det ville vi inte ändra på. Vår strategi var tydlig: ingen skulle behöva flytta på grund av höjda hyror, säger Fredrik Altin, projektledare på LKF.

Samarbete för energieffektivisering

Samtidigt drog EU-projektet Cityfied igång. Det är ett europeiskt försök att på bred front hitta repeterbara lösningar för att minska energibehovet och sänka koldioxidutsläppen i byggd miljö.
Lokala energibolaget Kraftringen gick in i LKF:s renovering ihop med Lunds kommun och IVL Svenska Miljöinstitutet. Målet var att minska områdets energianvändning och samtidigt minimera miljöbelastningen för återstående energianvändning genom lokal energiproduktion och hållbara energileveranser.

Storskaligt fjärrvärmesystem avgörande

Effektiviseringarna gjordes i ett systemperspektiv, vilket innebar att åtgärder i både hus, elnät och fjärrvärmesystem ingick. Energiminskning blev nära 40 procent i Linero, vilket innebar att de upprustade husen närmade sig energikraven för nybyggda hus. Lund valdes ut som demo-ort i Cityfied tack vare att Sverige har storskaliga fjärrvärmesystem. Som en av åtgärderna i projektet installerades dessutom Noda, ett smart energieffektiviseringssystem som ”lär sig” byggnadernas energianvändning och som utifrån det mäter, analyserar och styr fastighetens energianvändning.
- Styrkan med projektet var samverkan mellan kommun, fastighetsägare, energibolag och forskningsinstitut som kunde säkerställa optimala och långsiktiga lösningar, säger David Edsbäcker från Kraftringen. En lärdom från projektet är att det tar tid injustera systemen och att det är viktigt med en kontinuerlig utvärdering för att verkligen se om åtgärderna givit önskvärt resultat. Det ser man först när man har gjort analyser under en längre tidsperiod.

Bra dialog för att lyckas med åtgärder

Linero är ett typiskt område av sin tid. "En bra produktion med underhållsfria byggnader, men inte ett bra område”, som Fredrik Altin uttrycker det. Det finns många arkitektoniska tankar kring bostadslängornas placering och väderstrecksanpassning som ger optimalt med ljus och stänger mer mot norr, men den snabba och industriella produktionen med större fokus på kostnader än kvalitet hade gjort det onödigt nedgånget.
Mycket behövde med andra ord göras och det krävdes bra dialog med de boende och noggrant avvägda beslut om exakt vilka åtgärder man skulle lägga pengar på.
– Det är i det närmaste unikt att samtliga hyresgäster skriver på ett hyresgästgodkännande inom två månader. Vi hade ett enda undantag och det berodde på praktiska omständigheter som behövde lösas, och det gjorde vi till sist.

Viktigaste faktorerna för Linero

Annamaria Sandgren på IVL, deltog i projektet som också hade ett LCC- och LCA-perspektiv och hon betonar de tre viktigaste faktorerna i renoveringen av Linero.
– Vi hade stort energifokus, men vi la lika stort vikt vid social hållbarhet, miljömedvetenhet och områdesutveckling och även vid att hålla nere hyrorna. Vi landade på ett hyrespåslag på cirka 11 procent. För att lyckas med detta gjorde vi allt så kostnadseffektivt som möjligt, med noga avvägda åtgärder för att energiminimera och miljömaxa. Till exempel tilläggsisolerades bara väl valda delar av fasaden.

Problem och åtgärder

När LKF identifierade de vanligaste problemen och listade dem såg det ut såhär:

 • Hög värme-, vatten- och elförbrukning
 • Obalans i värmesystemet
 • Vattenskador i badrum
 • Bakfall till golvbrunn i badrum
 • Jordade eluttag saknades
 • Stormskador på översta våningens (plan 3) plasttak över balkonger
 • Sliten markbeläggning

Inne i lägenheterna byttes badrum ut i samband med ett stambyte, alla fick individuell mätning och debitering av varmvatten och visualisering av hushållsel, nya termostater på radiatorerna, nya tamburdörrar, ny spiskåpa, nya jordade eluttag, ny elcentral samt belysning på uteplatser.
– De boende var utan bad och toa i fem veckor, vilket var väldigt tufft för våra hyresgäster, säger Fredrik Altin med eftertryck och återkommer till att något sådant inte hade fungerat utan den välgrundade dialog som förts mellan hyresgästerna och LKF.

Tvättade fasader

Källare och trapphus målades och fick ny belysning, porttelefon och nytt bokningssystem av tvättstugor. Fasaden tvättades, entréerna byggdes om, utfackningsväggarna samt fönster och fönsterdörrar byttes ut. På taken byttes takpapp ut och vindarna tilläggsisolerades. Taket över balkongerna på plan 3 byttes ut och även befintlig inglasning.
LKF och samarbetspartners jobbade också mycket med upprustningen av utemiljön och närområdet. Ett sätt att medvetet få upp medelinkomsten i området var att förtäta med sex nya punkthus med standard och hyror för nybyggnation.

Områdeslyft för ökad trygghet

Även Linero Torg fick nytt liv genom tillbyggnad och nya lokaler för verksamhet. En återbruksbutik har visat sig bli både en miljögärning och få en positiv social funktion.
– Vi gjorde genomfartsvägen mer tillgänglig och öppen för att motverka otryggheten. Genom att ta bort carportar och istället bygga ett parkeringshus för bilarna fick vi en gata för alla, med gång- och cykelbanor, säger Markus Paulsson, energistrateg på Lunds kommun. Man förberedde även för laddstolpar till elbilar.
Målsättningen med renoveringen var att inga större ombyggnadsåtgärder skulle vara nödvändiga tio år efter avslutad renovering. Andelen köpt energi minskades med mer än de 31 procent som projektet lovat till EU och de boende fick en bättre inomhusmiljö med möjligheter för ett miljösmart boende.

FAKTA
LINERO
Var: Linero, Lund
Ägs av: Lunds kommuns Fastighets AB
Vad: Hyresrätter i bostadskvarteren Eddan och Havamal
Byggår: 1969-1972
Antal lägenheter: Totalt 681, varav 379 ingick i projektet Cityfied.
Bebyggd area där renovering genomförs: 70 000 m2
Produktionskostnad: 450 miljoner kronor
Målet med renovering: Högre energistandard till en kostnad som hyresgästerna har råd med.
Cityfied-samarbete: Lunds kommun, LKF, Kraftringen och IVL Svenska
Projekttid för Cityfied: April 2014 till mars 2019.

Källa: LKF, Markus Paulsson

FAKTA
KLIMATVINSTER OCH KOSTNADER
IVL Svenska Miljöinstitutet analyserade fyra alternativa renoveringsstrategier ur ett livscykelperspektiv:

Klimatsiffror – Livscykelanalys över klimatpåverkan från renovering och energianvändning

 1. Nödvändig underhållsrenovering: ca 250 kg CO2-ekvivalenter/m2
 2. Cityfied (väl avvägd energirenovering): ca 200 kg CO2-ekvivalenter/m2
 3. Ambitiös renovering (nära noll standard): ca 150 kg CO2-ekvivalenter/m2
 4. Riva och bygga nytt (från andra IVL studier så inte direkt jämförbart): 500 - 1000 kg CO2-ekvivalenter/m2

Ekonomi – Livscykelkostnader för de energirelaterade åtgärderna samt framtida energikostnader

 1. Nödvändig underhållsrenovering: 250-300 Euro/m2
 2. Cityfied (väl avvägd energirenovering): 250-300 Euro/m2
 3. Ambitiös renovering (nära noll standard): 350-400 Euro/m2

Analyserna visade att byggnaderna var väl värda att bevara oavsett renoveringsstrategi. Den mest kostnadseffektiva och väl avvägda energirenoveringen, Cityfied, var den som utfördes.

- Ur klimatsynpunkt går det att vara mer ambitiös men den extra klimatvinsten blir kostsam. Man kan överväga investeringar i lösningar som minskar bilkörandet med bensin och diesel för de boende, istället för att höja ambitionsnivån i energirenoveringen, om syftet är att minska klimatpåverkan, säger Annamaria Sandgren på IVL Svenska Miljöinstitutet. Sådana lösningar kan exempelvis vara  bilpooler, laddstolpar, lådcyklar, be kommunen om hållplatser för kollektivtrafik, se till att det finns dagis och matbutik i närheten.

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet

FAKTA
CITYFIED I 5 PUNKTER

 • Strategi för framtidens smarta städer: Minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser, öka användningen av förnybara energikällor. Detta ska ske genom att utveckla och implementera innovativa tekniker och metoder för renovering av äldre bostadsområden och genom att implementera smarta el-och fjärrvärmenät samt gränssnitt mot informationsteknologi (ICT).
 • Demosajter: Storskaliga demosajter som visar holistisk renovering av äldre bostadsområden skapas i städerna Laguna de Duero-Valladolid (Spanien), Soma (Turkiet) och Lund (Sverige). En omfattande renovering av byggnader, innovativ teknik för fjärrvärme och -kyla, en uppsättning lösningar för att förbättra styrningen av elnät och öka mängden lokalt producerad el, kommer att genomföras för att skapa en kraftfull, replikerbar modell som kan användas runt om i Europa.
 • Renoveringsmetoder: Skapa processer för planering, utveckling och spridning av energieffektiva åtgärder för renovering av bostadsområden. Detta ger utsläppsfria städer och urbana områden med låg energianvändning. Utgångspunkt är den teknik som finns tillgänglig för renovering av klimatanläggningar på områdesnivå. Inkludera lokal elproduktion. Förnyelsebar energi och tillvaratagande av spillvärme är viktigt i en strategi för ren energi som drastiskt kommer minska utsläppen av koldioxid.
 • Kunskapsspridning: Informera om vinsterna med energibesparingar i stadsmiljön för att öka människors medvetenhet och förändra beteenden i en mer hållbar riktning.
 • Vetenskapliga och tekniska mål: systemisk metod för holistisk och storskalig renovering av äldre bostadsområden och identifiering av innovativa tekniker, metoder och lösningar för att förbättra: storskaliga renoveringar/fjärrvärme och fjärrkyla/förbättrad styrning av elnät/förbättrad energibalans/en utveckling mot så kallade Nearly Zero-Energy Districts

Källa: cityfied.eu