Så engagerar du dina hyresgäster

Genom en bra boendedialog kan du skapa betydande vinster både för dig som fastighetsägare såväl som för de boende. Med ökad trygghet och trivsel och mindre skadegörelse och hyresbortfall är fördelarna många. Här ger vi dig tipsen och råden för att få till en bra dialog med dina kunder.
Informationsmöte med människor i ett flerbostadshus. Ge hyresgästerna information i god tid inför varje steg i renoveringsprocessen, för att de ska känna sig trygga. Foto Mostphotos
Marit G Engstedt
Publicerat: 2020-02-18

Du som fastighetsägare med hyresgäster har mycket att vinna på att ha en utvecklad boendedialog när huset ska renoveras. Mycket talar för att bra samtal kan leda till minskad stress och oro hos de boende. Det kan även bidra till ekonomiska och långsiktiga vinster för dig, när dina hyresgäster får möjligheten att påverka sitt boende och sitt område. Då ökar ansvaret och stoltheten över de gemensamma ytorna. 

Dialog - inte bara slutgiltiga fakta

Det viktiga är att se till att det blir en dialog. De boende ges möjlighet att påverka renoveringen och du som fastighetsägare är lyhörd och ger val mellan olika renoveringsalternativ – inte bara informerar om slutgiltiga, opåverkbara fakta. Det finns till och med en lag via Boverket som säger att det ska ske boendeinflytande vid renovering, så missa inte att läsa på mer. Vi på ICHB har även tagit fram en guide som heter Boendedialog, den hittar du här intill.

Trösklar och tips

Att få till en boendedialog kan vara krävande för fastighetsägaren. Det finns utmaningar och trösklar att ta sig över. Men om du ser det som en process där du får något tillbaka via mer engagemang och ansvarstagande hos de boende så är det värt tiden och mödan som ditt företag lägger ner. Här får du några tips om hur du ska tackla utmaningarna:

Det tar tid

 • Börja i god tid: Planering, genomförande och att kommunicera information till de boende och bygga en konstruktiv dialog tar tid. Börja därför dialogprocessen tidigt.
 • Ge tid åt planering: Det tar tid att planera på vilket sätt boendedialogen ska genomföras, med vilka man ska samtala och vilka mål man vill uppnå med processen.

Bygg engagemang

 • Målgrupper: I ett bostadsområde bor människor i olika åldrar, med olika språk och social bakgrund. Det kan behövas olika sätt att föra ut informationen för att den ska nå ut till alla. Till exempel kan det behövas både rent formella möten och mer informella diskussion, privata eller publika.
 • Aktiviteter: Skapa intresse och nå flera grupper genom olika typer av aktiviteter. Samarbeta med evenemang som redan genomförs lokalt eller ta egna initiativ. Tips! Locka fler att delta i en enkätstudie eller komma till en workshop genom att utlysa en tävling; lotta ut en månadshyra till dem som lämnar förslag eller svarar på en enkät.

Bygg förtroende

 • Transparens: Det är viktigt att ha en ärlig kommunikation med hyresgästerna genom hela renoveringsprocessen. Förklara hur processen kommer att gå till, vilka beslut som tagits och på vilka grunder samt hur dialogprocessen och boendeinflytandet kommer att se ut.
 • Ärlighet om påverkan: Om en dialog genomförs så är det viktigt att ta hänsyn till hyresgästernas förslag och kommentarer och förklara varför vissa förslag inte kunnat användas i projektet. Informera de boende innan processen om hur stor påverkan de kommer att ges i de olika stegen av processen.
 • Öppenhet om eventuella hyreshöjningar: Det är viktigt att ha förståelse för att de boende oroar sig mycket för den egna ekonomin inför en renoveringsprocess. Om de boende känner sig osäkra på den ekonomiska konsekvensen är risken högre att de ger mindre stöd åt renoveringen. Värnar du om dina kunders nöjdhet och att de bor kvar är det viktigt att ge dem valmöjligheter.
 • Ombyggnadssamordnare: Det är en god idé att ha en ombyggnadssamordnare eller kontaktperson under hela renoveringsprocessen. Det är viktigt att som hyresgäst ha en kontinuerlig kontakt med en eller några få personer som kan svara på frågor.

Kommunicera tydligt

 • Rätt information i god tid: Ge hyresgästerna information i god tid inför varje steg i processen, för att de ska känna sig trygga. Portionera ut information över tid, så att den är relevant och lättare att ta till sig.
 • Information för alla: Det är viktigt att informationen som ges muntligt och skriftligt har mottagarna i åtanke. Använd gärna bilder och enkla diagram för att förklara processen och undvik att använda fackspråk eller tekniska termer.
 • Återkoppla: Det är väldigt viktigt att de boende känner sig inkluderade. Ge till exempel en uppdatering efter en avslutad fas i projektet eller lämna en sammanfattning av vad du som fastighetsägare förstod av en dialog (och ge då gärna boende möjlighet att bekräfta eller ifrågasätta). Det kan stilla oro och minska risken för ryktesspridning.

Vi hjälper dig

Även om en boendedialog kan upplevas som en tröskel att ta sig över kan vi här på ICHB hjälpa dig som fastighetsägare. I vårt bibliotek finns artiklar och rapporter och många goda exempel på hur andra har genomfört sina renoveringar med boendedialog som har gett fina resultat. Dessutom har vi en hel guide med tips och råd om hur du kan utföra dialogprocessen och lära dig mer om olika modeller som kan passa din fastighets förutsättningar. Klicka dig vidare här på sidan och lycka till med dialogen!

MGE