Reportage BRF Storuven: "FTX blev ett lyft för hela föreningen"

Ett nödvändigt stambyte i brf Storuven ledde till en omfattande upprustning med siktet inställt på långsiktig hållbarhet. Med ny FTX-ventilation och flera andra åtgärder, har behovet av fjärrvärme halverats och elanvändningen minskat med ca 10 procent – samtidigt som inomhusklimatet blivit bättre.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2018-06-27

Brf Storuven ligger på Södermalm i Stockholm och består av två hus med totalt 51 lägenheter. Det är ett typiskt så kallat miljonprogramshus, byggt åren 1967–1968.

År 2013 började det bli dags för en rejäl upprustning med fokus på bland annat minskad energianvändning och ett bättre inneklimat. En noggrann statusbestämning av husen resulterade i ett stämmobeslut att genomföra en omfattande renovering som både skulle ge bra, hållbara hus och ett minskat behov av åtgärder för lång tid framöver.

Stambytet öppnade upp för FTX

Ett nödvändigt stambyte med följande renovering av alla badrum, gav möjlighet att samtidigt ersätta det gamla frånluftssystemet utan värmeåtervinning med ett modernt från- och tilluftssystem med värmeåtervinning – ett FTX-system.

Statusinventeringen visade att det fanns möjlighet att placera luftbehandlingsaggregat i källaren och ha ett luftintag på föreningens gård. Eftersom ventilationssystemet skulle bytas ut, togs frånluftsfläkten bort från vinden och frigjorde därmed ca 50 kvm golvyta. Därmed fick brf Storuven möjlighet bygga fyra nya lägenheter ovanpå ett av husen, något som i hög grad bidrog till finansieringen av den omfattande renoveringen. De befintliga frånluftskanalerna i lägenheterna kunde användas för det nya FTX- systemet.

– Men det behövdes nya tilluftskanaler och frågan var hur dessa skulle placeras utan att inkräkta för mycket i boendemiljön, säger Arne Elmroth, professor emeritus i byggnadsfysik från Lunds tekniska högskola och medlem i brf Storuven.

Energieffektiva fönster ett villkor

Lösningen på frågan om tilluft för FTX-systemet fanns bokstavligen framför ögonen – fastighetens ursprungliga fönster var i stort behov av renovering och innehöll dessutom springventiler. Styrelsen valde därför att byta till nya energieffektiva fönster.

– Det innebar flera fördelar. Värmeförlusterna minskade med de nya fönstren, samtidigt som det blev möjligt att få fasaden lufttät då de gamla springventilerna försvann. Därmed kunde tilluftsdon placeras i stort sett fritt i rummen och lägenheterna fick dragfri ventilation, säger Arne Elmroth.

Precis som i alla FTX-system, strömmar tilluften i brf Storuven ut i sov- och vardagsrum där man ofta vistas långa stunder. Frånluften går däremot från de rum som ”smutsas ner” av luktpartiklar och fukt, alltså från kök och badrum.

Bättre inomhusklimat

Ovanför bokhyllan i vardagsrummet hos Arne Elmroth och hans sambo sitter numera ett diskret tilluftsdon i vit perforerad plåt.

– Många i brf Storuven upplever att de fått ”större boyta” efter fönsterbyten och FTX-installationen eftersom den termiska komforten har ökat. Tidigare gav kombinationen frånluftsventilation och otäta fönster vintertid ett rejält drag och kallras – nu är det varmt och skönt i hela rummet, säger Arne Elmroth.

Ytterligare en bonus är att inomhusluften blivit renare än tidigare – partiklar från stadstrafiken utanför fastnar i filtren i den stora plattvärmeväxlaren nere i källaren. Tilluften sugs in via ett aggregat från gården mellan de två huskropparna och passerar det sinnrika filtersystemet och kanaler med varm frånluft innan den strömmar ut i lägenheterna.

Minskad energianvändning

Renoveringen av brf Storuven omfattade bl. a. även ett värmeåtervinningssystem från McDonalds på Hornsgatan som är en av föreningens hyresgäster. Dessutom byttes alla hissar ut till nya energieffektiva, gemensamma utrymmen fick närvarostyrd LED-belysning, sopnedkasten stängdes och lägenheterna utrustades med avfallskvarnar för organiskt avfall som numera återvinns av Stockholms stad till biogas.

– En viktig anledning till styrelsens beslut att genomföra alla dessa åtgärder, var att när renoveringen väl var klar skulle de boende slippa fler störande byggjobb för mycket lång tid framöver, säger Arne Elmroth.

Efter renoveringen har brf Storuven minskat sina energikostnader rejält; fjärrvärmeanvändningen har gått ner med cirka 50 procent och elanvändningen med ca 10 procent.

Anlita projektledare och duktiga konsulter

En omfattande husrenovering med bland annat installation av FTX, kräver mycket kunskap och en ”helikoptervy” över projektet, understryker Arne Elmroth.

– En förutsättning är en noggrann undersökning av husen som ligger till grund för en kvalificerad projektering av vad som måste göras och vad som är lämpligt att göra. Det bör också finnas en specifikation som tydligt preciserar de funktions- och kvalitetskrav som ska uppfyllas vid renoveringen.

– Ett gott råd är därför att anlita en kvalificerad projektledare som vid behov kan ta in kompetens inom allt från byggnads- och installationsteknik till energifrågor, styr- och reglerteknik, inneklimatfrågor, arkitektur, aktuella byggregler och entreprenadjuridik. Projektledaren måste följa entreprenaden och säkerställa att kraven man kommit överens om, verkligen uppfylls.

Efter installationen är det också avgörande att entreprenören levererar tydliga och pedagogiska instruktioner för drift och skötsel av bland annat värme- och FTX-system.

– En fastighet påminner om ett ekosystem. En åtgärd du gör på ett ställe, får återverkningar på ett annat. Det gäller att förstå hur allt hänger ihop och att göra saker i rätt ordning och i rätt tid för att det ska bli bra, säger Arne Elmroth.

Text: Madeleine Appelgren