Nya krav på IMD - så påverkas du

Den 1 juli 2021 träder nya krav på IMD för värme och tappvarmvatten i kraft. Regeringen har förhoppning om att dessa ska ge effekten att de flerbostadshus som har sämst energiprestanda ska renoveras och energieffektiviseras.
Hand på termostatvred. IMD för värme behöver inte installeras om du som fastighetsägare planerar andra konkreta energieffektiviserande åtgärder som gör att din byggnad hamnar under gränsvärdet.
Marit G Engstedt
Publicerat: 2020-04-23

Regeringen fattade i november 2019 ett beslut på krav på installation av system för individuell mätning och debitering, IMD, av värme och tappvarmvatten. Kraven för IMD värme gäller för en begränsad del, cirka 14%, av landets flerbostadshus. Dessutom finns möjligheter till undantag som ska uppmuntra till energieffektiviserande renovering istället, enligt infrastrukturdepartementets information om den nya lagen.
Krav för IMD tappvarmvatten gäller däremot alla flerbostadshus som genomför en renovering eller ny installation av tappvarmvatten.

Bakgrund

Boverket har tidigare rekommenderat att inte införa ett krav på mätningarna. Detta efter att de genom utredningar, senast 2018, bedömde att dessa inte var kostnadseffektiva i de allra flesta fall, varken för kyla, värme eller tappvarmvatten. Men EU-kommissionen har haft synpunkter på hur Sverige har implementerat EU:s Energieffektiviseringsdirektiv. För att möta kommissionens och den svenska fastighetsbranschens synpunkter beslutade regeringen, i november 2019, om begränsade krav på IMD av värme och tappvarmvatten.

Kraven i korthet

  • Den som äger ett flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län som har en energiprestanda som överstiger 180 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme. Krav från 1 juli 2021.
  • Den som äger ett flerbostadshus i något av landets övriga län som har en energiprestanda som överstiger 200 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme. Krav från 1 juli 2021.
  • Den som utför eller låter utföra en ombyggnad av ett flerbostadshus som innefattar en ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten ska även samtidigt installera ett system för IMD av varje lägenhets förbrukning av tappvarmvatten. Krav i nybyggnation från 25 oktober 2020 och vid renovering från 1 juli 2021.

Möjligheter för undantag

  • System för IMD av värme eller tappvarmvatten behöver inte installeras om det inte är tekniskt genomförbart eller om åtgärden inte är proportionell i förhållande till de möjliga energibesparingar som skulle kunna uppnås.
  • System för IMD av värme behöver inte heller installeras om andra konkreta, planerade energieffektiviserande åtgärder kommer att medföra lägre gränsvärden än de som angetts här ovanför.

IMD varmtappvatten

Kraven på IMD tappvarmvatten gäller för all nyproduktion och vid renovering av stammar i befintliga flerbostadshus. Roland Jonsson, som är energikonsult på WSP, uttrycker att det ”bara är att gilla läget”, men undrar om det kan komma att bli en prisreglering på tappvarmvatten.
- Idag sätter Brf och fastighetsbolag vilka priser som helst på det. Vissa tar betalt, dubbelt upp, mot den verkliga kostnaden så att man tjänar pengar på detta, vilket jag inte tycker är ok, säger Roland Jonsson.

IMD värme

Enligt Roland Jonsson finns det två vägar att gå för fastighetsägare, gällande IMD värme. Antingen så ser man till att energieffektivisera sina byggnader så att de kommer under gränsvärdena för energiprestanda eller så installerar man IMD-mätdon och på så vis lägger över värmekostnaderna på de boende.

Rikard Silverfur, från föreningen Fastighetsägarna, är inne på samma linje i en intervju på Förvaltarforums hemsida. Han rekommenderar dig som fastighetsägare att ha en energiprestanda under kravnivåerna.
- Ligger man över och träffas av kravet tvingas man att agera, antingen genom att installera IMD värme, påvisa att IMD värme inte är kostnadseffektivt eller att ha konkreta planer på andra energieffektiviseringsåtgärder, säger han.

Gör en energideklaration

Genom att utföra en Energideklaration av fastigheten får du reda på vilken energiprestanda byggnaden har och om den hamnar över gränsen så att IMD måste installeras. Se ICHB:s guide Energideklaration i länken här intill, vad denna deklaration innebär.
Skulle din fastighet hamna över gränsvärdet är det läge att ta beslut om lämpliga åtgärder som är effektiva för att byggnaden ska bli mer energisnål och hamna under gränsvärdet. Läs mer i artikeln Bli en mer energieffektiv fastighetsägare.

Information som kan påverka slutanvändaren

Enligt EU:s direktiv ska mätdonen för värme och varmvatten vara fjärravläsningsbara och faktureringen ska grunda sig på faktisk användning. Slutanvändaren ska sedan faktureras minst en gång per år men ska få information om sin användning mer frekvent: 1 gång i kvartalet från och med 25 okt 2020 och efter 1 jan 2022, varje månad.
För att göra det möjligt för slutanvändaren att reglera sin egen energianvändning gällande värme ska information ges om hur användningen har utvecklats. Information kan till exempel kombineras med uppskattningar om hur uppmätt tendens kan påverka framtida användning och hur nivån på fakturan skulle se ut om användningen fortsätter på samma sätt.


Källor: Infrastrukturministeriet, Boverket, Europakommissionen

MGE