Minimal energianvändning i eget kontor

Nordomatic AB arbetar med fastighetsautomation och på sitt huvudkontor i Borås har de under en lång tid sett över en rad samverkande faktorer för att minska fastighetens energianvändning. I dag använder byggnaden minimalt med energi, cirka 19 kWh/kvm och år.
Modern kontorsbyggnad i fyra våningar. Nordomatics triangelformade byggnad i Borås använder minimala 19 kWh/kvm och år. Foto: Nordomatic
Ulrica Ek
Publicerat: 2020-06-11

Den som har vägarna förbi Borås via Riksväg 40, ser tydligt Nordomatic AB:s triangelformade byggnad från bilrutan. Den yttre formen är modern och även husets inre funktionalitet vittnar om medvetet modernt och energieffektivt hållbart tänk. Företaget jobbar med fastighetsautomation, men trots att vi pratar hårda tekniska komponenter och datasystem, så är de mjuka värdena minst lika viktiga. I företaget har man en målbild som innefattar optimalt inomhusklimat, låga energikostnader och sist men inte minst, minimal klimatpåverkan. Fastigheten är en spegling av dessa mål och alla detaljer i de 4 000 kvadratmetrarna är noga genomtänkta när det kommer till energianvändning.

Energieffektivisering som testats

Fastigheten började energieffektiviseras redan 2012, när den restes. Byggnaden, som är helt öppen i sin struktur, byggdes i betong på grund av materialets värmelagrande egenskaper. Därefter har man justerat och förbättrat huskroppen i olika avseenden och utfört olika energitester. En hel del arbete har utförts i samarbete med RISE, Reserarch Institutes of Sweden, för att på ett opartiskt sätt verifiera olika lösningar. Anders Johanson, som var en av de första ägarna till fastigheten, arbetar numera som konsult för Nordomatic och har jobbat med fastighetsautomation i 30 år. Han är en eldsjäl när det kommer till energi- och miljöfrågor.

Anders Johanson, f.d. delägare till fastigheten. Foto: Nordomatic

– I vårt effektiviseringsarbete har vi gjort en hel rad åtgärder såsom val av energieffektiva fönster, vi har isolerat betongstomme samt optimerat ventilationen i samspel med kyla och värme från geoenergi. Sedan 2018 har också en solcellsanläggning på 35 kWh installerats på fastighetens tak.
Det viktigast av allt är att vi jobbar målinriktat med fastighetsautomation och håller koll på hur alla våra komponenter och system samverkar med hjälp av automatiserad programvara uppkopplad via webb, säger Anders Johanson.

Tekniken binds samman med fastighetsautomation

Byggnadens ventilation-, värme- och kylsystem består av en rad traditionella komponenter och system såsom ventilationsaggregat, bergvärmepumpar och kylbatterier. Alla dessa är kopplade till ett styrsystem som styrs och övervakas av en central webbserver. Servern samlar in all information om komponenternas tillstånd och styr sedan dessa efter önskade och inställda värden via den automatiserade programvaran som presenteras direkt på webben. Detta kan sedan följas lokalt i fastigheten på uppsatta skärmar eller för den som önskar, på distans. Även solpanelerna är kopplade till systemet som visar panelernas funktionalitet för stunden.

– Tillgängligheten till systemet ökar möjligheten till väl fungerande system, bra klimat och låg energianvändning. Vid fel i någon anläggning skickar systemet ut ett personligt mejl till driftansvarig som då kan analysera och åtgärda felet, förklarar Anders Johanson.

En av företagets monitorer som visar klimat och energiförbrukning via den automatiserade programvaran som är uppkopplad via webb. Foto: Nordomatic

Behagliga klimatzoner

I byggnaden har man ytterligare en funktion där man delat in hela fastigheten i så kallade ”klimatzoner”. Här har man tagit hänsyn till en rad parametrar såsom antal personer, byggnadens geografiska läge och byggnadskonstruktion. Men hjälp av den automatiserade programvaran får man sedan input från ett väderprognosinstitut och med hjälp av denna information anpassas lokalen för det nya energibehovet. Detta för att använda minimalt med energi.

– Vårt automatiseringssystem fördelar både värme, kyla och ventilation mellan våra klimatzoner beroende på det kalkylerade behovet. Fyra gånger om dagen inhämtas väderprognosen som informerar systemet om det blir vind, kallt eller regn och därefter flyttas värme, kyla och ventilation om i fastigheten. I slutändan betyder detta att våra bergvärmepumpar och ventilationsaggregat behöver jobba betydligt mindre vilket självklart spar pengar. En annan vinst är att man kan använda en mindre storlek på bergvärmepumpen och ventilationsaggregatet med ett sådant här system, förklarar Anders Johanson.

Solavskärmning för fönstren minimerar uppvärmning och därmed kylbehovet i lokalerna. Foto: Nordomatic.

Lägre energianvändning och kort intjäningsperiod

Förutom de klimatmässiga vinsterna i att energieffektivisera byggnaden säger Anders Johanson att det även har medfört ekonomiska vinster.

– För vår fastighet på 4 000 kvadratmeter så blev byggnationskostnaden bara en procent dyrare totalt. Denna kostnad är intjänad under kortare period än 3 år. Solpanelsanläggningens intjäningstid beräknas bli under 10 år.

Huset ägs inte av företaget Nordomatic utan av ett fristående fastighetsbolag. Genom att köpa till digital fastighetsautomationen från sin hyresgäst Nordomatic har fastigheten fått ytterligare lägre energianvändning och i dagsläget är den på 19 kWh/kvm och år.

Motstånd till ny teknik

Trots att det finns vinster både för klimat och plånbok finns ett motstånd till att dra igång ett arbete med att se över fastighetens värme-, kyla- och ventilationssystem säger Anders Johanson. Orsakerna till detta kan vara att man tycker en digitalisering känns svår och otrygg:

– Många tycker helt enkelt det verkar krångligt. Byggsektorn består i grunden av hantverkare och med den digitala fastighetsautomationen kan det kanske bli lite av en ”kulturkrock”. En annan föreställning finns att man blir låst vid ett system, vilket har skrämt folk. Men idag är all teknik öppen och du kan i praktiken köpa din hårdvara nere på stan, säger Anders Johanson.

– Sen har det varit mycket prat om säkerhet, men dagens molntjänster är mycket säkra ur ett IT-perspektiv. Men det största motståndet är fortfarande att man bara ser på installationskostnaden, inte på intjäningstid och förvaltningskostnad.

Byggsektorn består i grunden av hantverkare och med den digitala fastighetsautomationen kan det kanske bli lite av en ”kulturkrock”.

Anders Johanson

Avslutningsvis slår Anders Johansson fast att alla i fastighetsbranschen kommer successivt att bli medvetna om att kraven för att få bygga en ny fastighet eller bygga om en befintlig inte bara kommer att innebära ett fokus på miljövänliga material.

– Det kommer också finnas krav på återvinningsbarhet, ett minimalt nyttjande av naturens resurser samt ett minimum av energianvändning.

Tips på var du kan börja ditt energieffektiviseringsarbete

Anders Johanson är förespråkare för ett bättre energi- och klimatarbete och tipsar gärna om hur man bör tänka när det gäller energieffektivisering i sina fastigheter.

  • Gör fastigheten tillgänglig via webb för användaren/driftansvarig, med ett enkelt och pedagogiskt användargränssnitt.
  • Gör systemlösningen enkel och förståelig.
  • Installera så få komponenter och system som möjligt.
  • Överdimensionera inte systemen, utan styr fastigheten, klimatmässigt i zoner och samkör kyla, värme, el och ventilation.
  • Nyttja fastigheten som ett system med hänsyn tagen till interna värmekällor såsom belysning, personal och datorer samt den yttre påverkan av väder, vind och naturens lagar.

Fakta

Vad: Nordomatics huvudkontor 
Var: Borås
Fastighetsägare: Kralima AB
Byggår: 2012–2013
Yta: 3 000 kvm kontor, 1 000 kvm garage/förråd, i fyra våningsplan.
Åtgärder: Installation av energieffektiva fönster, isolering av betongstomme, optimerad ventilation tillsammans med kyla och värme från geoenergi. Dessutom installation av fastighetsautomation.
Ekonomiska fakta: Åtgärderna (val av fönster, isolerad betongstomme, optimerad ventilation tillsammans med kyla och värme från geoenergi) kostade en procent av totalkostnaden för fastigheten. Fastighetsautomationen kostade 500 000 kr.
Energifakta: Energianvändning på 19 kWh/kvm/år.